Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
2gtp

                        PROGRAM

II Goworowskich Targów Przedsiębiorczości

              Goworowo 03 czerwca 2012

   Godz.   12.30   Powitanie i otwarcie imprezy – Pani Wójt i Goście zaproszeni

                12.40   Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola  Samorządowego                                       pt. „Wiosenne przebudzenie”

               13.00   Występ uczniów z Gimnazjum w Goworowie

               13.40   Występ uczniów ze szkoły Powiatowej w Goworowie

               14.00   Występ zespołu „Best”

               15.00   Występ zespołu „Diadem”

               16.00   Wręczenie pucharów „Przedsiębiorca roku 2012”

               16.15   Występ uczniów ze szkoły Podstawowej w Goworowie

               16.45   Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach

               17.00   Występ uczniów ze Szkoły w Kuninie

               17.30   Debiut sceniczny zespołu „Margasło”

               17.40   Występ zespołu Arka Arka

               18.00   Występ zespołu GOKSIR SQUAD

               18.30   Karaoke z Dj Maniek

               19.00   Dyskoteka z Dj Rawa

Krótki spot reklamowy  – podczas trwania programu po każdym występie przedsiębiorca zaprezentuje firmę,  jej działalność i zachęci do odwiedzenia stoiska.

 

Ciekawostki:

– stoisko artystyczne przygotowane przez Szkołę Podstawowa w Goworowie

– zabawy dla dzieci zorganizowane przez Przedszkole Samorządowe w Goworowie

– stoiska zaproszonych gości

Konferansjer:

DJ  Rawa

 

                              Zaproszenie

Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z ofertą działających na naszym terenie Przedsiębiorców oraz lubią dobrą zabawę i rozrywkę, Wójt i Rada Gminy Goworowo zapraszają na II Goworowskie Targi Przedsiębiorczości.

Impreza odbędzie się 03 czerwca 2012 roku w godz. 12.00 – 21.00  na placu targowym przy ul. Szkolnej w Goworowie.

Atrakcją imprezy będą zespoły MEGAM i BEST. 

                  Przedsiębiorco !!!                                           

      MASZ  MOŻLIWOŚĆ  ZAPREZENTOWANIA  SWOJEJ FIRMY – ROZSZERZYSZ  ODBIORCÓW  SWOICH  USŁUG

na II Goworowskich Targach Przedsiębiorczości w dniu 03 czerwca 2012r. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje koordynator targów Pani Bożena Ptak  tel. 29  769 37 41. adres e-mail b.ptak@goworowo.pl

       Druk do pobrania                   

 

 

                 

             

                   REGULAMIN GOWOROWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przepisy tego Regulaminu dotyczą uczestników Targów or­ganizowanych przez Wójta Gminy Goworowo i Radę Gminy Goworowo i stanowią inte­gralną część Zgłoszenia Uczestnictwa.

2. Warunki uczestnictwa.

2.1. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania i stosowania do wymogów niniejszego Regulaminu. Wystawca nabywa prawo udziału w Targach po złożeniu „Zgłoszenia Uczestnictwa”. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Targach i lokalizacji stoiska decyduje kolejność wpływu Zgłoszeń uczestnictwa.

2.2. Stoisko przeznaczone jest dla Wystawcy i zgło­szonych przez niego Podwystawców.

3. Stoiska i eksponaty.

3.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawniczej Targów oraz warunków organizacyjno- technicznych terenów wystawowych. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię oraz określa lokalizacjęstoiska. Organizator w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówionej przez Wystawcę powierzchni.

Przy składaniu „Zgłoszenia Uczestnictwa”.  Wystawca zo­bowiązany jest do sporządzenia krótkiej charakterystyki eksponatów. Wystawca ma obowiązek oznakowania eksponatów.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za odbiegające od ogólnie przyjętej estetyki lub za niebezpieczne.     Naprawa urządzeń lub zmiana wystroju stoiska może być wykonywanapoza godzinami otwarcia stoiska za zgodą organizatora Targów.

4. Zabudowa i likwidacja stoisk.

4.1. Wystrój plastyczny stoiska Wystawca wykonuje we włas­nym zakresie. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się przez Wystawcę. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z funkcjonowania jego urządzeń na jego stoisku, w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji Targów.

4.2. Otwarcie targów godzina 12.00. Dla wystawców budujących stoiska tereny targowe otwarte są w dzień targów w godzinach od 9.00 do 12.00. Stoisko winno być gotowe co najmniej  godzinę przed otwarciem Targów.

Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie eksponatów przed oficjalnym terminem zamknięcia Targów ( 18.00).

4.3. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić później   niż do godz. 20°° w dniu targów. Wystawca jest zobowiązany  do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawowej do pierwotnego stanu.

5. Przepisy porządkowe.

5.1.Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych.

5.2. Godziny otwarcia Targów: od godziny 12.00 do godziny 18.00. W godzinach otwarcia Targów stoiska winny być dostępne dla zwiedzających. W godzinach otwarcia Targów obowiązuje zakaz ruchu samochodowego na terenach targowych.

6. Ubezpieczenie i zabezpieczenie.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w czasie trwania Targów.

6.2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kra­dzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją,zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu lub wody  i innymi przyczynami losowymi. Dotyczy to również okresu po zakończeniu Targów w przy­padku gdy eksponaty, urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.

7. Ochrona przeciwpożarowa.

7.1. Na terenie Targów obowiązuje zakaz: używania otwartego ognia, używania grzejników i kuchenek gazowych,korzystania z prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru wszelkich urządzeń elektrycz­nych włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren ekspozycji substancji chemicznych, pożarowo  niebezpiecznych.

8. Reklama.

8.1. Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych uczestników.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Wystawcy winni nieprzestrzegania niniejszego regulaminu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz straty organizatora i osób trzecich. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzy­gane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

9.2. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy terenowo dla siedziby Organizatora Targów.

9.3.Przyjęcie niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia przez Wystawcę „Zgłoszenia Uczestnictwa „.

                                                                                                     Wójt Gminy Goworowo

                                                                                                   Małgorzata Maria Kulesza

 

II Goworowskie Targi Przedsiębiorczości.

        Ruszyły przygotowania do II Goworowskich Targów Przedsiębiorczości. Ubiegłoroczna udana impreza wskazała celowość organizacji kolejnej edycji Targów i promowania idei przedsiębiorczości, szczególnie lokalnych przedsiębiorców. To dzięki ich aktywności kryzys w Polsce jest mało odczuwalny.

W miesiącu marcu Zespół organizacyjny dokonał analizy ubiegłorocznej imprezy po to aby II Goworowskie Targi Przedsiębiorczości  które odbędą się    w pierwszą niedzielę czerwca t.j. 3 czerwca 2012 roku na placu targowym przy ulicy Szkolnej, były jeszcze bardziej atrakcyjne dla wystawców i uczestników.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać u koordynatora Targów Pani Bożeny Ptak tel. 29/769 37 41, e-mail: b.ptak@goworowo.pl

 

środa, 09-05-2012 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011