- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Biblioteka

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017BIBLIOTEKA UCZESTNICZY

W NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU

CZYTELNICTWA

GODZINY PRACY BIBLIOTEK GMINY GOWOROWO

[1]

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM – WCHODZĘ

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje swą działalność poprzez różnego rodzaju formy pracy. Pełni ona funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie.

Misją Biblioteki Publicznej jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców gminy Goworowo. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką. Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów. Realizacja funkcji integrującej lokalną społeczność wynika ze współpracy GBP w Goworowie ze wszystkimi instytucjami i grupami nieformalnymi, działającymi na terenie gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

Poza siedzibą główną (mieszczącą się w Goworowie) działają cztery filie biblioteczne:

Biblioteka prowadzi również wraz z filiami intensywną działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych, podejmuje także inicjatywę zmierzającą do aktywizacji kulturowej, oświatowej, intelektualnej społeczności lokalnej.

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór Biblioteki i jej Filii liczy 43753 woluminów. Na koniec roku 2014 zarejestrowano w bibliotekach gminy Goworowo 1361 czytelników, którzy wypożyczyli 23353 woluminów. Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem: literatury pięknej, klasycznej i współczesnej, księgozbioru naukowego, dydaktycznego i popularnonaukowego, encyklopedii i słowników, wydawnictw regionalnych dokumentujących przeszłość i teraźniejszość. Zbiory biblioteczne są systematycznie uzupełniane przez zakup nowości wydawniczych. W Gminnej Bibliotece Publicznej czytelnicy korzystają  również z czasopism, gdzie w roku 2014 na miejscu skorzystało 1190, a na zewnątrz wypożyczyło 1492 osób. Biblioteka prenumeruje czasopisma: Charaktery, Oliwia, Claudia, Tygodnik Ostrołęcki oraz gazety codzienne: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita.

Biblioteka Publiczna w Goworowie udostępniając swoje zbiory chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej. Personel biblioteki goworowskiej nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum, służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się, aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione. Pomaga, doradza, wskazuje materiały, ale chce, aby to czytelnik przejął inicjatywę i część czynności poszukiwawczych wykonywał samodzielnie. Dzięki temu większość czytelników czuje się usatysfakcjonowana i zadowolona.

CZYTELNICTWO W LATACH

tabela2015

tabela2014

tabela2013

INTERNET

W bibliotece prowadzona jest działalność informacyjna w formie elektronicznej. Do tego celu przeznaczone są dwa komputery podłączone do Internetu zakupione ze środków własnych. W 2014 roku z Internetu skorzystało 2858 osób. Dostęp i korzystanie jest bezpłatne. Każdy czytelnik posiadający urządzenie wyposażone w interfejs WiFi (notebook, tablet, telefon komórkowy itp.) może bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Biblioteki. Hotspot automatycznie będzie zapisywał informacje o nazwie użytkownika, czasie trwania sesji oraz adresie sprzętowym urządzenia, należącym do użytkownika. Wymagane jest urządzenie (komputer typu notebook, tablet, telefon komórkowy) wyposażone w interfejs Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11b/g, posiadające zainstalowane sterowniki do jego obsługi oraz przeglądarkę Internetową. Nawiązanie połączenia z hotspotem odbywa się poprzez połączenie z siecią bezprzewodową SSID: BIBLIOTEKA – szczegóły dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi znajdują się w instrukcjach obsługi Państwa sprzętu lub/i oprogramowania.

WYCIECZKI I LEKCJE BIBLIOTECZNE

Wycieczki i lekcje biblioteczne mają na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi. Dotyczy to głównie dzieci młodszych. Każdego roku bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkola. Wycieczki uczniów klas początkowych szkoły podstawowej mają szczególne znaczenie, gdyż dzieci rozpoczynające naukę w większości nie zetknęły się jeszcze z biblioteką. Wycieczki są doskonałą okazją do zintegrowania dzieci z książką i czytaniem. Biblioteka bierze czynny udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Biblioteka przez cały rok prowadzi z dziećmi zajęcia mające charakter plastyczny.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Spotkania autorskie są najbardziej znanym wariantem formy spotkaniowej organizowanym przez biblioteki. Są one w istocie mieszaną, synkretyczną formą prelekcyjno-dyskusyjną, co ujawnia się poprzez ich strukturę. Progi biblioteki przekroczyła między innymi Wioletta Piasecka. Spotkania te cieszą się dużą popularnością wśród czytelników.

KONKURSY

Przez cały rok biblioteka organizuje szereg konkursów. Są to zarówno konkursy typowe czytelnicze, które sprowadzają się do przedstawienia w trybie realizacji, określonej wiedzy bądź określonych umiejętności nabytych w wyniku lektury, jak i konkursy nieobejmujące swoją tematyką wiedzy czytelniczej.

FERIE W BIBLIOTECE

Ważnym etapem zimowiska jest zapoznanie uczestników z księgozbiorem biblioteki. Zainteresowane czytelnictwem dzieci mogą włączyć się w poczet czytelników i wypożyczyć wybraną książkę. W celu zaprzyjaźnienia dzieci z książką podczas zimowiska odbywają się „godziny z książką”, wówczas dzieci słuchają bądź same czytają wybrane bajki, baśnie lub komiksy. Następnie bądź w trakcie słuchania wykonują tematyczną ilustrację. W trakcie ferii odbywają się również konkursy czytelnicze, poprzez które dzieci biorące w nich udział mogą wykazać się znajomością przeczytanych książek. Ponadto dla uczestników zimowiska organizowane są:

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie organizuje w tym czasie szereg ciekawych i wesołych spotkań. Spotkania te potwierdzają, że wakacje nie muszą być nudne, odrobina zaangażowania, dobrego humoru i uśmiechu na twarzy sprzyja powstawaniu niezwykłych prac plastycznych. Wykonane prace plastyczne charakteryzują się dużą fantazją i umiejętnością młodych ludzi. Prowadzone spotkania sprzyjają nawiązywaniu nowych przyjaźni, a pogadanki w trakcie zajęć pogłębiają wartości życiowe dotyczące szacunku, tolerancji i zaufania. Biblioteka spełnia także funkcję informacyjną o charakterze lokalnym, dostarczając informacji do bezpłatnego biuletynu Gmina Goworowo „W dolinie Orza”.

SPOTKANIA Z TWÓRCZYNIĄ LUDOWĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie w ramach warsztatów organizuje spotkania z Panią Czesławą Lewandowską twórczynią ludową. W trakcie warsztatów dzieci uczą się tworzyć ozdoby okolicznościowe z prostych materiałów (bibuła, papier, nici, drut itp.).