Gmina Goworowo

dziś jest: 17 września 2019
Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta
Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z terenu gminy Goworowo odbędzie się w następujących terminach:

Do pobrania:

terminy odbioru odpadów


Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VII/38/19  z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Goworowo nr VII/37/19  z dnia 29.03.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.22.19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

2019r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo

PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad ów Komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo 2018 r


Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo, który zgodnie z art. 9b pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi Wójt Gminy Goworowo.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in. szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości muszą zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Właściciele takich nieruchomości powinni uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją w Urzędzie Gminy Goworowo. Ponadto są zobowiązani do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba że umowa najmu lokalu stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie gminy Goworowo zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Przypominam także podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

[DO POBRANIA]Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

[DO POBRANIA] Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – najważniejsze informacje

[DO POBRANIA] Sposób segregacji

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2012 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2013 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2014 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2016 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2017 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiagniętym poziomie recyklingu w 2018 roku

Analiza – 2012

Analiza – 2013.

Analiza – 2014.

Analiza – 2015.

Analiza – 2016

Analiza – 2017

Analiza – 2018

Informacja o podmiotach odbierających odpady 2019

Informacje o podmiocie odbierającym

Harmonogram na 2018

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych


Uchwały podjęte zgodnie  z  ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z  2012 r., poz. 391, ze zm.),

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-traci moc

Deklaracja- wzór – traci moc

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty– traci moc


 NOWE  ZMIANY UCHWAŁ

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

deklaracja druk do pobrania – nieaktualny wzór

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty


ZMIANY  UCHWAŁ  W 2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DRUK DO POBRANIA – deklaracja

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo


ZMIANA UCHWAŁY – 2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku


Uwaga: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Goworowo od dnia 1 stycznia 2018 r.

– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki od 2018r.

 

wtorek, 25 Wrzesień 2018 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011