- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Gospodarka odpadami komunalnymi

uchwała nr XXIII/173/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [1]

uchwała nr XXIII/174/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lipca 2020 r. [2] w sprawie określenia wzoru deklaracji

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [3]

uchwała nr XXII/165/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 czerwca 2020 r, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo [4]

Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2020 roku.

rejon 1   – Goworowo, Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Wólka Brzezińska [5]

rejon 2 – Goworówek, Pokrzywnica, Rębisze- Kolonia, Smólnik, Jawory Wielkopole, Jawory Stare, Kruszewo [6]

rejon 3 – Rębisze Działy, Rębisze Parcele, Struniawy, Jawory Podmaście, Nogawki, Żabin, Grabowo, Damięty, Gierwaty, Cisk, Lipianka  [7]

rejon 4 – Czernie, Ponikiew Mała Kol., Grodzisk Mały, Szczawin, Daniłowo, Ludwinowo, Czarnowo (prawa str. od Ostrowi Maz.), [8]

rejon 5 – [9]Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Pasieki, Józefowo, Wólka Kunińska, Kółko, Zaorze, Jurgi, Czarnowo (lewa str. od Ostrowi Maz.)

rejon 6 – Jemieliste, Kaczka, Góry, Kobylin, Borki, Michałowo, Szarlat, Kunin, Dzbądzek [10]

Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych [11]

Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goworowo [12]

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych [13]

Styczeń 2020r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo [14]


Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe [15]

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- domki letniskowe [16]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości -domki letniskowe [17]

 


Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z terenu gminy Goworowo odbędzie się w następujących terminach:

Do pobrania:

terminy odbioru odpadów [18]


Uchwała [19]Rady Gminy Goworowo [19] Nr VII/38/19  z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [19]

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [20]

Uchwała [21]Rady Gminy Goworowo [21] nr VII/37/19  z dnia 29.03.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku [21]

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.22.19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo [22]

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [23]

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty [24]

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo [25]

2019r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo [26]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych [27] od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo

PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad ów Komunalnych [28]

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo 2018 r [29]


Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo, który zgodnie z art. 9b pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi Wójt Gminy Goworowo.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in. szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości muszą zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Właściciele takich nieruchomości powinni uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją w Urzędzie Gminy Goworowo. Ponadto są zobowiązani do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba że umowa najmu lokalu stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie gminy Goworowo zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Przypominam także podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

[DO POBRANIA]Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych [30]

[DO POBRANIA] [31]Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – najważniejsze informacje [32]

[DO POBRANIA] [33]Sposób segregacji [34]

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2012 roku [35]

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2013 roku [36]

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2014 roku [37]

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 roku [38]

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2016 roku [39]

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2017 roku [40]

[DO POBRANIA] Informacja o osiagniętym poziomie recyklingu w 2018 roku [41]

Analiza – 2012 [42]

Analiza – 2013. [43]

Analiza – 2014. [44]

Analiza – 2015. [45]

Analiza – 2016 [46]

Analiza – 2017 [47]

Analiza – 2018 [48]

Informacja o podmiotach odbierających odpady 2019 [49]

Informacje o podmiocie odbierającym [50]

Harmonogram na 2018 [51]

 


Uchwały podjęte zgodnie  z  ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z  2012 r., poz. 391, ze zm.),

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo [52]

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [53]

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [54]-traci moc

Deklaracja- wzór [55]– traci moc

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości [56]

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty [57]– traci moc


 NOWE  ZMIANY UCHWAŁ

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [58]

deklaracja druk do pobrania – nieaktualny wzór [59]

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty [60]


ZMIANY  UCHWAŁ  W 2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku [61]

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [62]

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [63]

DRUK DO POBRANIA – deklaracja [64]

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo [65]

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo [66]


ZMIANA UCHWAŁY – 2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku [67]


Uwaga: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Goworowo od dnia 1 stycznia 2018 r.

– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo [68]

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [69]

Nowe stawki od 2018r. [70]