- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Informacje ogólne

Obszar gminy , struktura użytków i inne dane
stan na dzień 31.03.2003 wg. G.U.S

Powierzchnia ogólna gminy : – 21910
w tym:
użytki rolne – 13326
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 6961
grunty zabudowane i zurbanizowane – 581
grunty pod wodami – 186
nieużytki – 244
tereny różne – 14
Dane w hektarach.

Struktura użytków:
1. Użytki rolne – 13326
grunty orne – 8834
sady – 51
łąki – 1534
pastwiska – 1720
grunty rolne zabudowane – 389

grunty pod stawami – 85

 grunty pod rowami – 100

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 6369
 lasy – 6350
 grunty zadrzewione i zakrzaczone – 19

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 581
 tereny mieszkalne – 13
 tereny przemysłowe – 0
 inne tereny zabudowane – 2
 zurbanizowane tereny zabudowane – 0
 tereny rekreacji wypoczynkowej – 0
 tereny komunikacyjne:
 drogi – 439
 tereny kolejowe – 126
 tereny inne – 1
 użytki kopalne – 0

4. Grunty pod wodami – 186
 morskimi – 0
 powierzchniowymi pływającymi – 157
 powierzchniowymi stojącymi – 29

5. Użytki ekologiczne – 0

6. Nieużytki – 244

7. Tereny różne – 14