Gmina Goworowo

dziś jest: 24 września 2020
Imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana
Pomoc społeczna

docjablka

Na terenie gminy zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne :
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
2.Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie czynny jest od poniedziałku do piątku,
w godz. 7:30-15:30.
Adres :
GOPS
ul. Księdza Stanisława Dulczewskiego 1A
07-440 Goworowo
Tel. (29) 7614015, Kierownik: (29) 7614466
e-mail kancelaria@gops-goworowo.pl

W skład Ośrodka wchodzą następujące sekcje :
Sekcja pracowników socjalnych
Sekcja pomocy niematerialnej
Sekcja obsługi świadczeń pomocy społecznej i projektów
Sekcja świadczeń rodzinnych

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do udzielania pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Warunkiem niezbędnym do powstania uprawnienia do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej jest uprzednie wykorzystanie własnych środków, możliwości i przysługujących uprawnień. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko sytuację materialną i dochodową, w tym posiadane dochody i dobra materialne, ale również umiejętności np. posiadane kwalifikacje zawodowe, aktywności lub jej brak w rozwiązywaniu własnych problemów oraz gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów życiowych. Współpraca w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej jest obowiązkiem wszystkich osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Odmowa współpracy z pracownikiem socjalnym może stanowić podstawę do odmowy przyznania pomocy lub wstrzymania wypłaty świadczeń.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar udzielonej pomocy powinny stymulować osobę i rodzinę do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów przy wsparciu ze strony profesjonalistów, pracowników socjalnych.

Podstawowe zasady przyznawania świadczeń określają artykuły 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którymi prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
• rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.
Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizm lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
• ustalenia prawa i wypłaty zasiłku rodzinnego i przysługujących dodatków do zasiłku,
• ustalenia prawa i wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego,
• ustalenia prawa i wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego,
• opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych,
• ustalenia prawa i i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
• prowadzenia dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków oraz sporządzania sprawozdań.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie
Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00.
Adres :
ŚDS
Czarnowo 63
07-440 Goworowo,
tel. 505 118 174
e-mail sds.czarnowo@op.pl
W skład ŚDS wchodzą sekcje:
1. Sekcja terenowa
2. Sekcja porządkowa
3. Sekcja kulinarna
4. Sekcja komputerowa
ŚDS przeznaczony jest dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Środowiskowy Dom Samopomocy współdziała z rodzinami uczestników terapii.
Domownicy nie mogący we własnym zakresie dotrzeć do placówki, mają zapewniony dowóz.

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011