Gmina Goworowo

dziś jest: 18 września 2020
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Zarządzenie  Nr 31/2013

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 czerwca 2013 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z  późn.  zm.), kierując się postanowieniami zawartymi  w ,,Programie współpracy  Gminy  Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” , przyjętym  przez Radę Gminy Goworowo uchwałą Nr XXVI/176/12 z dnia 22 listopada 2012 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goworowo w 2013 r. z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,  działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

 Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się  podinsp. ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, gospodarki mieszkaniowej i ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                     Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

 

                                                                                Załącznik

                                        do zarządzenia  Nr 31./2013

                                    Wójta Gminy Goworowo

                                   z dnia 4 czerwca 2013 r.

                                                                      w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

                                                              na realizacje zadań publicznych w 2013 r.

                                                                             z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa

                                                                     kulturowego, działań wspomagających rozwój

                                                                      demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych

Ogłoszenie

Wójta Gminy Goworowo

 

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych  z zakresu  wspierania kultury i ochrony dziedzictwa  kulturowego, działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.  zm.) oraz postanowieniami zawartymi w ,,Programie współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” przyjętym przez Radę Gminy Goworowo uchwałą Nr XXVI/176/12 z dnia 22 listopada 2012 r.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty i zlecenie w 2013 roku organizacji pozarządowej bądź uprawionemu podmiotowi realizacji zadań publicznych Gminy Goworowo z  zakresu wspieranie  kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Zlecenie zadania przez Gminę Goworowo następuje w formie wsparcia zadania  oraz udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 1.  Rodzaj zadań. Wysokość środków publicznych  przeznaczonych  na  

 realizację zadań w 2013 roku oraz kwoty dotacji udzielonych w 2012 r.

 

Zapewnienie  realizacji  zadań   z  zakresu   wspieranie  kultury   i

ochrony   dziedzictwa   kulturowego, działań wspomagających rozwój

demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych .

1. Wysokość środków publicznych  przeznaczonych  na realizację tego zadania w 2013 roku oraz kwoty dotacji udzielonych w 2012 r.

 

2. Środki przeznaczone na realizację w/w zadań w 2013 roku wynoszą –

12.000,00   zł. Kwota udzielonej dotacji w 2012 roku – 12.000,00 zł.).

 

 

 1. IV.        Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Ńr 234, poz.1536, z późn. zm.) oraz programie, o którym mowa w  dziale I pkt 1.
 2.  Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór tylko jednej oferty na realizację ww. zadań.
 5. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za realizację zadania i nie może zlecić wykonania zadania innemu podmiotowi.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Goworowo, a wyłonionym oferentem.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 sierpnia 2013 r. do

15 września 2013 r.

 1. Podmioty, które będą składać oferty na realizacje zadań powinny  posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe (baza materialno- techniczna) i osobowe zapewniające wykonanie zadania.
 2. W trakcie realizacji zadania, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:

1)     realizację zadania zgodnie z zawarta umową i prawidłowe wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji,

2)     prawidłowe i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

 

 

VI.  Termin  składania ofert .

 

 1. 1.   Termin składania ofert wyznacza się na dzień 27 czerwca 2013 r.
 2.  Oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, pokój nr 22.
 3. Do ofert należy dołączyć następujące załączniki:

1)     kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego innego rejestru lub ewidencji,

2)     kopie aktualnego statutu/potwierdzonego za zgodność z oryginałem/,

3)     sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

4)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikających z KRS lub innego właściwego rejestru- dokumentu potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu /zgodnie z zapisami wyciągu z rejestru KRS lub rejestru przedsiębiorców/.
 2. Załączone do oferty kopie powinny być potwierdzone ,,za zgodność oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami w rejestrze.
 3. Oferty  czytelnie wypełnione  wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do dnia 27 czerwca 2013 r. do  Urzędu Gminy  Goworowo,

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21. Na kopertach należy umieścić pieczęć lub adnotacje dotyczącą nazwy podmiotu  oraz dopisek

,, Konkurs oferta  z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa  kulturowego, działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych”

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Goworowo.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane droga elektroniczną.

.

 1. VII.   Tryb i kryteria stosowne przy  wyborze   ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
  1. Wybór oferty nastąpi 7 dni po upływie terminu składania ofert.
  2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Goworowo.
  3. Ostateczna decyzję dotyczącą wyboru oferty i przyznaniu bądź odmowie dotacji podejmuje Wójt Gminy Goworowo na podstawie opinii przedstawionej przez komisję konkursową.
  4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę merytoryczną- ekonomiczną dokonano przez komisję  konkursową uwzględniając następujące kryteria:

1)     ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

2)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,

3)     ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie,

4)     udział finansowy własny oferenta (nie mniej niż 10 % oraz pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych),

 1. Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół uzasadniający wybór oferty, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
 2. Przewodniczący komisji konkursowej składa do Wójta Gminy Goworowo wniosek o akceptację wyboru realizatora zadań publicznych w 2013 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających rozwoju demokracji wspólnot i społeczności lokalnych.

Do wniosku należy dołączyć protokół końcowy z posiedzenia komisji konkursowej.

 1. Po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy Goworowo wniosku o wybór realizatora zadań publicznych z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, ogłoszenie o wynikach konkursu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo www.goworowo.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

piątek, 07-06-2013, 09:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1223
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011