- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

BASEN OTWARTY

basen [1]Na terenie kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Goworowie dostępny jest otwarty basen dla dzieci i młodzieży.

Godziny otwarcia basenu:

poniedziałek-piątek: 14:00-19:00

sobota-niedziela: 12:00-17:00

Opiekę na obiekcie sprawuje wykwalifikowany ratownik.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN BASENU SEZONOWEGO „AQUA-FUN”

w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie

 

§1. Basen rozporowy jest obiektem sezonowym, zlokalizowanym na terenie kompleksu sportowego: „Moje boisko – Orlik 2012” w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie i zarządzanym przez dyrektora ZS Nr 1 w Goworowie.

§2. Basen jest otwarty wyłącznie w sezonie wakacyjnym (lipiec-sierpień) w dni powszednie w godzinach 14-19, w soboty i niedziele w godzinach 12-17.
§3. Do korzystania z basenu uprawnieni są wszyscy chętni, wstęp na basen jest bezpłatny.

§4. Basen jest obiektem strzeżonym w godzinach otwarcia.

§5. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.

§6. Dzieci od roku do 7 lat mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych, całkowicie odpowiedzialnych za podopiecznego przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

§7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom pełniącego dyżur ratownika. Osoby naruszające zakazy określone w regulaminie korzystania z basenu po otrzymaniu upomnienia przez osoby kompetentne i braku dalszej pozytywnej reakcji mogą zostać usunięte z obiektu.

§8. W wodzie może przebywać maksymalnie 12 osób w jednym momencie.

§9. Czas kąpieli wynosi maksymalnie 20 minut.

§10. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których występują oznaki: chorób skóry, grzybicy, brodawczaka, rumienia, róży, itp., otwartych skaleczeń, chorób zakaźnych, trudno gojących się ran, braku higieny osobistej, padaczki, częstych iniekcji dożylnych kończyn górnych, trudności w oddychaniu, zaburzeń równowagi oraz agresywnego zachowania.

§11. Zabrania się wstępu na basen osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych, itp. na terenie obiektu.

§12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem.

§13. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania w/w osób na basenie w ZS Nr 1 w Goworowie.

§14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu ratownikowi lub obsłudze basenu.

§15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni obsługa basenu, ratownik i dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie nie ponoszą odpowiedzialności.

§16. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

§17. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

§18. Nad bezpieczeństwem korzystających z basenu czuwa ratownik, którym jest osoba nosząca ubiór w kolorze czerwonym z emblematem WOPR i czapkę ratownika.

§19. Osoby korzystające z basenu obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika i obsługi basenu.

§20. Osobom znajdującym się na terenie basenu nie wolno:

a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym basen jest nieczynny,

b) niszczyć urządzeń i wyposażenia basenu,

c) wnosić szklanych opakowań, ostrych narzędzi oraz sztućców,

d) wrzucać do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla kąpiących,

e) żuć gumy podczas kąpieli,

f) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w ust. 12,

g) wprowadzać zwierząt,

h) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

– zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,

– skakać do wody,

– wchodzić na pomost i biegać po nim,

– zaśmiecać i brudzić teren wokół basenu,

– używać sprzętu rekreacyjnego (piłki, materace, itp.),

– zanieczyszczać wodę basenową,

§21. Bezwzględnie zabrania się na terenie basenu oraz na całym obiekcie: „Moje boisko – Orlik 2012” spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz stosowania używek, narkotyków i substancji odurzających.

§22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

§23. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny, urządzenia basenu lub urządzenia budynku socjalnego Orlika ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100% wartości szkody.

§24. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu basenu dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

§25. Dyrektor ZS Nr 1 w Goworowie oraz obsługa basenu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

§26. Skargi i wnioski należy zgłaszać do dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w godzinach urzędowania.

 

Regulamin basenu „Aqua-Fun” zatwierdził:

 

                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie

                                                                                                                                mgr Jacek Dobrzyński