Gmina Goworowo

dziś jest: 22 maja 2019
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów[1].

Pod pojęciem „grunty zabudowane na cele mieszkaniowe” należy rozumieć wyłącznie nieruchomości zabudowane budynkami:

1)  mieszkalnymi jednorodzinnymi,

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów  i budynków stanowić będzie  zaświadczenie potwierdzające przekształcenie,  wydawane przez:

1) starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;

2) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;

3) odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

4) dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Wójt wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania na rzecz dotychczasowego właściciela  corocznej opłaty, przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Więcej informacji dotyczących przekształcenia się w prawo własności gruntów można uzyskać w Urzędzie Gminy Goworowo, pokój nr 17.

 

[1]Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).

Wójt Gminy –  Piotr Kosiorek

poniedziałek, 26 Listopad 2018, 14:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 143
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011