Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
INFORMACJA

W związku z występującymi w tym roku gwałtownymi, intensywnymi opadami deszczu powodującymi zalewania i lokalne podtopienia oraz licznymi interwencjami mieszkańców zwracam się za Państwa pośrednictwem z apelem do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku konserwacji i bieżące utrzymanie w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Obowiązek utrzymania we właściwym stanie rowów melioracyjnych, drenowań i przepustów drogowych dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują . Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m oraz rurociągi drenarskie o średnicy mniejszej niż 60 cm. Obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wynika wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145). Ustawa ta zmieniła stan prawny obowiązujący przed rokiem 2001. Poprzednio obowiązek konserwacji ustalany był corocznie w drodze decyzji.

Decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji wydaje Starosta w sytuacji nie wywiązywania się właścicieli gruntów z obowiązków określonych ustawą. Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu.

Szczególnie istotnym jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich. Stwierdzenie niewykonywania konserwacji może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku , o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 z póż.zm.), poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku lub podjęcia decyzji o zastępczym wykonaniu obowiązku na koszt zobowiązanego właściciela gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.

Ponadto brak konserwacji urządzeń melioracyjnych może być podstawą do cofnięcia dopłat bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej. Może też być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami spowodowanymi niewłaściwym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

poniedziałek, 08-07-2013, 13:39 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1220
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011