- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOWOROWO

w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391.), na gminy nałożono obowiązek przygotowania oraz wdrożenia zmian dotyczących gospodarowania odpadami. Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy, od 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Goworowo, zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami, który obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Jak będzie działał nowy system:

– od 1 lipca 2013 r. zniknie obowiązek samodzielnego podpisywania umów przez  właścicieli  nieruchomości z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych,

– każde gospodarstwo domowe będzie zobowiązane do płacenia opłaty kwartalnej na rzecz gminy za odbiór wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych,

–  gmina w  drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady,

każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma  obowiązek wypełnić i przekazać do dnia 28 lutego 2013 r. do Urzędu Gminy Goworowo deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– właściciel nieruchomości w deklaracji musi wskazać liczbę gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość, sposób zbiórki odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga! Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej( art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Goworowo  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Goworowo  XXVII/178/12z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wynoszą:

a) 25 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny,

      Gospodarstwo domowe należy wówczas wyposażyć w pojemniki (worki) 

1) odpady  komunalne zmieszane(pojemnik),

2) odpady zbierane selektywnie ( papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania  wielomateriałowe), do zbiórki tych odpadów dopuszcza się używanie worków

3) odpady ulegające biodegradacji (zielone), do zbiórki tych odpadów dopuszcza się używanie worków

b)   35 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

c)  gospodarstwo domowe 1 osobowe za odbiór odpadów komunalnych ma zniżkę o 30% od stawki.

Gospodarstwo domowe należy wówczas wyposażyć w co najmniej  jeden pojemnik.

Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają z szacowanych kosztów utrzymania systemu i po rozstrzygnięciu przetargu mogą ulec zmianie.

Uwaga! Wnoszenie opłat na rzecz gminy nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umów z firmami dotychczas odbierającymi odpady. Należy szczegółowo zapoznać się z treścią umowy na odbiór odpadów i w razie potrzeby wypowiedzieć ją firmie ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. zachowując okres wypowiedzenia zgodny z zapisem w umowie.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania nowego systemu zbiórki odpadów na terenie gminy Goworowo znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz pod nr tel. 29 761 40 43 w. 34 lub 29 769 37 34 Zalewska Jolanta

Druki deklaracji są dostępne w:

1) Urzędzie Gminy Goworowo  pok. Nr  19 ( I piętro),

2) Sołtysa danej miejscowości

Deklaracja –  druk [1] do pobrania