- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

INFORMACJA KIEROWNIKA USC w GOWOROWIE dot. JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim /Dz. U. Nr 90, poz. 450 z póź. zm./

Aby rozpocząć procedurę nadania Medali należy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowaniazłożyć skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa / jeżeli akt małżeństwa nie jest sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goworowie /oraz  – do wglądu – dowody osobiste obojga małżonków.

Rola Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do  Wojewody Mazowieckiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP    o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie

/ Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów Dz. U. Nr 90, poz. 453/.

Urząd Stanu Cywilnego – po przyznaniu odznaczeń i ich odebraniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, organizuje uroczystość, podczas której odznaczenia wręcza Jubilatom        w Imieniu Prezydenta RP – Wójt Gminy.

Jubilaci, którzy do końca 2013 roku złożą wymagane dokumenty, zostaną ujęci w procedurze nadania odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie w 2014 roku.

                                                                              Hanna Damięcka

                                                                 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                               w Goworowie