Gmina Goworowo

dziś jest: 12 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XXXVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

W dniu 30 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Goworowo.

W sesji udział wzięli:

– radni w pełnym składzie – 15 radnych

– wójt gminy – Małgorzata Maria Kulesza

– sekretarz gminy – Antoni Mulawka

– skarbnik gminy – Anna Pietras

– radca prawny

– dyrektorzy szkół

– kierownicy jednostek

– sołtysi.

Obradom przewodniczyła przewodnicząca rady Karolina Łazicka.

Rada uchwaliła 4 uchwały w sprawach:

―  określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.,

―  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

―  zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.

Sołtys wsi Czernie zapytała dlaczego mieszkańcy wsi Czernie i Wólka Brzezińska  (Zambrzyce)  są podłączeniu do wodociągu Gminy Wąsewo płacą za wodę cenę ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie, zdaniem sołtys powinni płacić do Zakładu w Gminie Wąsewo. Nadmieniła, że cena wody jest tańsza.

Wyjaśnienia udzielił pan sekretarz, mówiąc że na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe prawnie. Gmina Wąsewo ma przyjętą inną formę odpłatności za pobór wody, składa się z  ceny za 1m³ wody i stałej miesięcznej opłaty abonentowej.

                                   

Informacja o pracy urzędu

w okresie międzysesyjnym (od 8 .08.2013 r. do 30.09.2013 r.)

 

 • W dniu 13 sierpnia została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy na „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł”. Kredyt będzie spłacany od 30 września 2015r. do 30 września 2021r. w 13 ratach.
 • 2. 30 sierpnia 2013r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o dofinansowaniu inwestycji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki” w kwocie 285 268,00 zł z programu „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Prace będą realizowana na przełomie wiosny i lata 2014r.
 • 4 września 2013r. została podpisana umowa z firmą DROG – PROJEKT WOJCIECH ZAJĄC z Ostrołęki na wykonanie do 31 marca 2014r. opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borki, o długości ok. 1,35 km, biegnącej od istniejącej nawierzchni asfaltowej (dz. o nr ewid. 289) do granicy gminy Goworowo (dz. o nr ewid. 272). Wartość usługi to 6 519,00 zł.
 • Przed Sądami Rejonowymi w Ostrowi Maz. i Ostrołęce podpisano ugody sądowe z firmą NOVUM Stanisław Korzeb z Małkini. Za niewykonanie w 2010 roku placów zabaw w Kuninie i Pasiekach Sąd zobowiązał w/w firmę do nieodpłatnego wykonania na rzecz Gminy Goworowo placu zabaw przy szkole w Szczawinie w terminie do końca października br.
 • We wrześniu zostały ogłoszone przetargi na zadania „Remont obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w celu likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych” oraz „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie”.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie rozpoczął prace przy „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisk Mały”. W ramach inwestycji pod drogą zostaną wymienione przepusty oraz zostaną wykonane bądź odtworzone rowy wzdłuż drogi. Nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona 15 cm kruszywa naturalnego, na które zostanie ułożona warstwa kruszywa łamanego (tzw. klińca) o grubości 7 cm. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 • Dokonano odbioru robót „Przebudowy placu zabaw przez ZS Nr 1 w Goworowie”. Stwierdzone w trakcie odbioru wady Wykonawca usunie do 1 października 2013r. Inwestycja jest dofinansowana w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
 • Dokonano odbioru inwestycji „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”, obejmującej budowę sieci wodociągowej we wsiach Jurgi, Zaorze i Dzbądzek. Inwestycja jest dofinansowana w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
 • Prowadzone są roboty budowlane przy  przystosowaniu istniejącego budynku magazynowo-garażowego i terenu na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Goworowie.
 • Prowadzono roboty budowlane w ramach bieżącego utrzymania dróg (dożwirowanie) w Ponikwi Małej Kolonia, Wólce Brzezińskiej (Zambrzyce), na drodze Rębisze Parcele – Żabin, Ludwinowie, Dzbądzku, Goworówku, trwają prace w Pokrzywnicy Kolonii.

 

― w okresie międzysesyjnym dokonano:

1)  Odbioru dokumentacji  projektowej na przebudowę drogi gminnej Czernie – Jemieliste – Kaczka oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o pozwolenie na budowę i dokonano zgłoszenia robót budowlanych.

2)  Odbioru dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej Daniłowo – Smólnik”.

3)  Zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce budowy szkolnego placu zabaw w miejscowości Szczawin przy budynku szkoły podstawowej.

4)  Ustawiono wiaty przystankowe we wsiach Kaczka, Jemieliste i Pokrzywnica.

5)  Odbioru dokumentacji projektowej na remont Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.

6) Wymieniono przepust na drodze w Jemielistem.

7)  Przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy drogi Czernie – Jemieliste – Kaczka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki).

8) Odbioru oznakowania ścieżki rowerowej z Goworowa do Lipianki oraz odbioru wykonanych altan (Goworowo, Kruszewo, Lipianka) i grilli (Goworowo, Lipianka).

 

 

na bieżąco monitorowane są:

1)  Stan realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Żabin – Goworowo”, współfinansowanej przez Gminę Goworowo;

2) Zbieranie wniosków i uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,

3) Opracowanie ekofizjografii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

Ważniejsze uroczystości

 

 • 3 września b.r. w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 40 – lecia nadania tej szkole imienia Mikołaja Kopernika. Składam serdeczne podziękowania za zorganizowanie tej historycznej uroczystości panu Jackowi Dobrzyńskiemu dyrektorowi szkoły, pani Karolinie Zacharek zastępcy dyrektora, komitetowi organizacyjnemu, pani Krystynie Drabot, wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim osobom które przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości jeszcze raz serdecznie  i gorąco dziękuję.

 

 • 15 września b.r. odbyły Dożynki Gminne. Organizatorom i współtwórcom dożynkowego święta składam serdeczne podziękowania, a w szczególności sołectwom które uczestniczyły i wystawiły stoiska: Kunin, Brzeźno, Goworówek,   Ponikiew Duża, Czarnowo. Sołectwu Szarłat za pomoc organizacyjną Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji.

 

 

piątek, 04-10-2013, 12:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1388
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011