Gmina Goworowo

dziś jest: 24 września 2020
Imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana
KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w GOWOROWIE

                                                                                                                                                                                

 

 

 

Zarządzenie Nr 76/2015

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 15 września 2015 r.

 

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie

 Na podstawie art. 36a ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z póż. zm.) zarządza się, co następuje:

 §1.

 

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie

§ 2

 

  1. Treść ogłoszenia określa załącznik do zarządzenia.
  2. Treść zarządzenia podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Goworowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo.

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 §4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


                                                            Wójt Gminy Goworowo

                                                        Małgorzata Maria Kulesza

 

 

 

                 Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2015

      Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 września 2015 r.

 

 

Wójt Gminy Goworowo

dnia 15 września 2015 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie,

Goworówek 43 a, 07-440 Goworowo,

dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i §5 oraz w §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek . (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

b) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej   nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 168),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1388),

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie” w terminie do dnia 30 września 2015 r. do godz. 1500 na adres: Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Goworowo.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 05-10-2015, 09:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1220
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011