Gmina Goworowo

dziś jest: 05 lipca 2020
Imieniny: Karoliny, Antoniego, Filomeny
KONKURS – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.
Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

– Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym
w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej;
– Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania
dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania
przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowiony na terenie danej gminy).
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 21 maja 2012 r. do 29 czerwca 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym
w Warszawie lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 29 czerwca 2012 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem
podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 37 000 000,00 PLN.
Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:
0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu


Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

wtorek, 22-05-2012, 08:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1004
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011