- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.9.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo. Etap III: Goworowo – Szczawin – Daniłowo”

 

Ogłoszenie [1]

SIWZ [2]

Załącznik nr 7 – projekt budowlany [3]

Załącznik nr 8 – mapy projektowe [4]

Załącznik nr 9 – projekt wykonawczy elektryczny [5]

Załącznik nr 10 – przedmiary robót [6]

Załącznik nr 11 – specyfikacje techniczne [7]

Informacja z otwarcia ofert [8]

Unieważnienie postępowania [9]