- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.10.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ponikiew Mała”

Ogłoszenie [1]

SIWZ [2]

Załącznik nr 7 – projekt budowlany [3]

Załącznik nr 8 – przedmiar robót [4]

Załącznik nr 9 – SST [5]

Zmiana treści SIWZ [6]

Informacja z otwarcia ofert [7]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [8]