Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2018
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Goworowo

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), na podstawie z art. 39, art. 40, w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 maja 2016 r.  do 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, pokój nr 17  w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9  czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy,  o godzinie 11.00  w sali konferencyjnej .

Zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goworowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

– o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,

– o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goworowo, 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2016 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Goworowo.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                      

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy 

Goworowo, dnia 10.05.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                Małgorzata Kulesza

 

 

środa, 11 Maj 2016, 08:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 350
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011