- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk”

SIWZ [1]

Ogłoszenie [2]

Załącznik nr 9 – projekt budowlany [3]

Załącznik nr 10 – projekt budowlany zamienny [4]

Załącznik nr 11 – stała organizacja ruchu [5]

Załącznik nr 12 – SST [6]

Załącznik nr 13 – przedmiar robót [7]

Załącznik nr 14 – operat wodnoprawny [8]

Załącznik nr 15 – raport z badań zagęszczenia [9]

Załącznik nr 16 – dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych [10]

Załącznik nr 17 – inwentaryzacja powykonawcza [11]

Załącznik nr 18 – dziennik budowy [12]

Wybór najkorzystniejszej oferty [13]