Gmina Goworowo

dziś jest: 18 stycznia 2021
Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty
Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goworowo na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Goworowo na 2021r. w kwocie 65.000,00 zł.

 1. Warunki ubiegania się o dotację

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

 • działają na obszarze Gminy Goworowo,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadania obejmującego w szczególności:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

Z dotacji nie mogą być finansowane:

 • koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • zakupy budynków, lokali i gruntów,
 • budowy, modernizacji i remontów obiektów sportowych,
 1. Termin realizacji zadania od 01 lutego 2021r. do 20 grudnia 2021r.

 

 • Termin i miejsce składania wniosków o dotację.
 1. Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 22 stycznia 2021 roku do godziny 14.00, pok. nr 23.
 2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Goworowo w 2020 roku przedstawi ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Goworowo pok. nr 5 oraz na stronie BIP (goworowo.pl/bip).
 3. Wniosek z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w pok. nr 23 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku podpisanego prze osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny statut klubu,
 1. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana.

 

 1. Tryb rozpatrywania wniosków.
 2. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Goworowo.
 3. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje jej odwołanie
 4. Decyzja Wójta jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
 6. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Goworowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

 1. Szczegółowych informacji udziela:
 2. Anna Pietras – pok. nr 6 Urzędu Gminy Goworowo, tel. 29/7693716

 

Do porania:

UCHWAŁA-1

Uchwała-zmieniająca

Zalacznik1- WNIOSEK

Zalacznik2 – ROZLICZENIE

piątek, 08-01-2021, 11:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 90
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011