- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O G ŁO S Z E N I E

   Wójt Gminy Goworowo informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), odwołuje ogłoszony I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Jawory Wielkopole, stanowiącej działkę nr ew. 27/2 o pow. 0,93 ha. Cena nieruchomości 425.267,00 zł.

 Przyczyną odwołania przetargu ustalonego na dzień 25.11.2013 r. na godz. 11.00 jest nie uwzględnienie treści § 6 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, ze zm.), co do terminu zamieszczenia ogłoszenia o przetargu, dla którego cena wywoławcza jest wyższa od 100.000 €.

Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza
 

Wójt Gminy Goworowo ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jawory Wielkopole, zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej
w Kruszewie.

 Przedmiot przetargu – przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie, stanowiącej własność Gminy Goworowo:

1)    Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie Jawory Wielkopole o powierzchni 0,9300 ha, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 27/2. Nieruchomość nie posiada księgi wieczystej. Tytuł własności – Decyzja Wojewody G.IV-7224/MK/a-S/541/9/96 z dnia 07.10.1996 r.,

2)    Opis i przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym
o pow. zabudowy 323,97 m ², pow. użytkowej 477,28 m ² i kubaturze 3207 m ³. Budynek wymaga remontu. Działka nie objęta zmianami
do planu zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym planie z 1993 r. oznaczona symbolem 1 – szkoła adaptacja. Nie wydano także decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

3)    Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń,

4)    Cena wywoławcza w przetargu: 425.267,00 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych). Nieruchomość podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.),

5)    Oferowana cena na sprzedaż nieruchomości musi być wyższa od stawki wywoławczej.

Udział w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą prawidłową pisemną ofertę wraz z załącznikami.

Składanie ofert – pisemne oferty w terminie do dnia 19.11.2013 r. do godz. 15.00 należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, I piętro, pokój nr 23, w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie musi znajdować się czytelny napis: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Jawory Wielkopole”. Koperta, w miejscach zaklejenia, musi być ostemplowana pieczątką oferenta. Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

Pisemna oferta winna zawierać:

–  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli

oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

–  datę sporządzenia oferty,

–  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je

bez zastrzeżeń,

–  oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,

–  kopię dowodu wpłaty wadium,

–  oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz prawnym

nieruchomości i przyjęcie ich bez zastrzeżeń,

–  zaświadczenie z ZUS,

–  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach,

– aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego (oryginał lub wydruk
z Internetu), gdy uczestnikiem jest osoba prawna oraz pełnomocnictwo

wystawione przez organ zarządzający,

–  osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego

potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,

–  osoba fizyczna, która nabycia dokonuje wraz z małżonkiem powinna posiadać

właściwe pełnomocnictwo współmałżonka poświadczone notarialnie,

–  załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona

za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta,

podpisującego ofertę,

–  karty oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane

i parafowane,

– wszystkie karty oferty powinny być połączone w sposób trwały (spięte
lub zszyte).

Termin i miejsce wniesienia wadium – warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 85.054,00 zł., najpóźniej
do dnia 19.11.2013 r. na konto Urzędu Gminy Goworowo Nr 17 8915 0003 0000 0912 2000 0030, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości – Jawory Wielkopole.” Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w obecności oferentów w dniu 25.11.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo
przy ul. Ostrołęckiej 21, I piętro, sala nr 16.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli wpłynie
co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu
o przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium nie ulega zwrotowi uczestnikowi, który przetarg wygrał i uchyla się
od zawarcia umowy.

Wójtowi Gminy Goworowo przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Komisja przetargowa zawiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przetargu.

Wpłata ceny wynikającej z wygranego przetargu musi zostać dokonana jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości na wskazane oferentowi konto.

Informacje dodatkowe:

  1. Cena nieruchomości została podwyższona o 10 % jej wartości
    na podstawie § 7 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XII/76/08 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. U. Województwa Mazowieckiego Nr 90, poz. 3243).
  2. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na zlecenie i koszt nabywcy.
  3. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz dokonaniem wpisów do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy Goworowo ul. Ostrołęcka 21, I pietro, pokój nr 20,
tel. 29 7693720.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w przetargu dla osób zainteresowanych.

 

                                                                         WÓJT

                                                             Małgorzata Maria Kulesza