- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/9/2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo”

Do pobrania komplet dokumentów [1]

Wybór najkorzystniejszej oferty [2]