- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie

IMG_3202 [1]W ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” realizujemy inwestycję pn. „Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie”. Inwestycję wykonuje Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-410 Rzekuń, ul. Kościuszki 75, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę –  194 488,13 brutto.

 

 

 

 

Zakres prac obejmuje:

1. demontaż istniejących urządzeń sportowych:

bramka do piłki nożnej – szt.1 i kosze do koszykówki – szt. 4,

2. demontaż stołów do gry w ping-ponga – szt. 4,

3. demontaż urządzeń wspinaczkowych (drabinki) – szt. 2,

4. przesadzenie szpaleru tui,

5. przebudowę fragmentu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym:

– demontaż 3 szt. studzienek i 45mb rur kanalizacji deszczowej

– instalacja projektowanych 3 szt. studzienek PVC fi 120 cm i 42 mb rur PVC fi 200 kanalizacji deszczowej,

6. zamontowanie projektowanych urządzeń zabawowo – rekreacyjnych i elementów małej architektury;

7. wykonanie bezpiecznego podłoża w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych,

8. posadzenie projektowanych szpalerów tui,

9. budowa chodników z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm,

10. wyrównanie terenu do projektowanych rzędnych,

11. wykonanie trawników oraz odnowienie uszkodzonych trawników poza obszarem opracowania.

 

Wykaz urządzeń zabawowo – rekreacyjnych, instalowanych na placu zabaw:

 

 

Obiekty małej architektury:

 

 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej:

 

 

Nawierzchnie z kostki betonowej – 21,00 m2

 

Zieleń naturalna:

 Termin realizacji zadania wg umowy przewiduje się na 30 sierpnia 2013 r.