Gmina Goworowo

dziś jest: 16 lutego 2019
Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2018/2019

Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo określa Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Goworowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.

 1. Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
L.p Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2018 r. – 21.03.2018 r. 03.04.2018 r.-16.04.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2018 r.  do godz. 1300 18.04.2018 r. do godz. 1300
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.03.2018 r. – 28.03.2018 r. 19.04.2018 r.- 24.04.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03. 2018 r. do godz. 1300 26.04.2018 r.  do godz. 1300

 

Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Goworowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/200/17 z dnia 10 marca 2017 r określiła na drugim etapie postępowania następujące kryteria i ich wartości punktowe:

 • oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
 • istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów.
 • kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

 1. Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej
L.p Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2018 r. – 21.03.2018 r. 03.04.2018 r.-16.04.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2018 r.  do godz. 1300 18.04.2018 r. do godz. 1300
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.03.2018 r. – 28.03.2018 r. 19.04.2018 r.- 24.04.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03. 2018 r. do godz. 1300 26.04.2018 r.  do godz. 1300

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/201/17 z dnia 10 marca 2017 r określiła następujące kryteria i ich wartości punktowe:

 • rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek – 5 punktów;
 • wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;
 • kandydat jest objęty kształceniem specjalnym – 3 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 2 punkty;
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której złożył wniosek – 1 punkt.
czwartek, 22 Luty 2018, 12:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 332
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011