Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
Remonty, projekty i inwestycje realizowane w gminie Goworowo w latach 2011-2014 z inicjatywy Gminy Goworowo wraz ze środkami i inwestycjami Powiatu Ostrołęckiego realizowanymi na terenie gminy Goworowo.

 

ROK 2011 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1. „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo” Budowa oczyszczalni w Brzeźnie 2 565 335,79 zł 1 561 342,00 zł „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Gmina Goworowo 2. Przebudowa drogi gminnej Ponikiew Duża – Pasieki 100 201,13 zł 49 000,00 zł Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Gmina Goworowo 3.„Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap I” – budowa sieci wodociągowej w Kobylinie, Borkach, Michałowie, Szarłacie, Kuninie, Kaczce i Górach 1 123 349,47 zł 265 800,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gmina Goworowo 4. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Brzeźno 136 300,00 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 5.„Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo” 640 000,00 zł 378 272,00 zł „Odnowa i rozwój wsi”, PROW 2007 – 2013
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 6. Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Cisk-Lipianka 1 200 000,00 zł (w tym dofinans. ze środków gminy- 400 000,00 zł) 800 000,00 zł (1 200 000,00 zł -całkowita wartość inwestycji) Środki Starostwa Powiatowego i Gminy Goworowo
Gmina Goworowo 7.Konkurs ekologiczny „ Przejrzysta gmina” 6 000,00 zł 5 500,00 zł WFOŚiGW
Gmina Goworowo 8. Zakup sprzętu dla OSP Ponikiew Mała 34 000,00 zł 30 000,00 zł Starostwo Powiatowe
Gmina Goworowo 9. Remont sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Goworowie 20 000,00 zł   środki własne
Gmina Goworowo 10. „Zagrajmy o sukces” 48 965,51 zł 48 965,51 zł Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Gmina Goworowo 11. Remonty szkół ( subwencja i klęskowe) 250 000,00 zł 245 562,00 zł Ministerstwo Finansów
SP Pasieki 12. „Pasieki liderem inicjatyw lokalnych” 50 000,00 zł 49 200,00 zł PO KL
GOPS 13. Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi 129 306,42 zł 115 729,25 zł PO KL Działanie 7.1.1
GOPS 14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych 50 000,00 zł 50 000,00 zł PO KL Działanie 7.3
GOPS 15. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Bezpłatne partnerstwo    
GOPS 16.Razem dla Mazowsza- Edukacja w działaniu Bezpłatne partnerstwo Bezpłatne partnerstwo EFS POKL Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.”
GOPS 17. Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej Bezpłatne partnerstwo Bezpłatne partnerstwo EFS POKL, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
GOKSiR 18. Zielone centrum gminy – zagospodarowanie przestrzeni i odnowienie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 38 887,00 zł 24 260,00 zł „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013
GOKSiR 19. Półkolonie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance 4 200,00 zł 4 200,00 zł Związek Młodzieży Wiejskiej
GOKSiR 20. „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów” – konkurs na tradycyjną potrawę mazowiecką 4 100,00 zł 1 200,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 21. Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza – konkurs teatralny na zaprezentowanie legendy mazowieckiej 2 500,00 zł 1 000,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 22. Turniej Dzikich Drużyn – współpraca Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny 3 800,00 zł 3 000,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 23. „Edukacja w każdym CAL-u. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji CAL w Goworowie” 39 900,00 zł 39 900,00 zł EFS POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
GOKSiR 24. Goworowo na sportowo Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad” 4 050,00 zł 2 000,00 zł Małe projekty Lider + Starostwo Powiatowe
GOKSiR 25. Lokalna Pracownia Aktywności – kurs z zakresu makijażu/wizażu i opieki nad dziećmi. 49 990,00 zł 49 990,00 zł EFS POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
Przedszkole Samorządowe 26.„OTWARTE PRZEDSZKOLA” EFS w ramach POKL 2007-2013 Priorytet IX Podziałanie 9.1.1
Razem:
ROK 2011
ŁĄCZNIE 5 300 795,32 zł
(z dotacją dla powiatu –
6 500 795,32 zł)
2 924 920,76 zł
(łącznie z inwestycją powiatową –
3 724 920,76 zł)
 
         
ROK 2012 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1. „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo”. Budowa sieci kanalizacyjnej Wólka Brzezińska i Grodzisk . 1 453 934,00 zł 810 407,00 zł „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, PROW 2007 – 2013
Gmina Goworowo 2. „Przebudowy drogi gminnej Kruszewo-Jawory Wielkopole na odcinku o długości 1050 mb” 150 000,00 zł 100 000,00 zł Mazowiecki Urząd Wojewódzki (klęskowe)
Gmina Goworowo 3. Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” w Pasiekach 112 010,65 zł 56 000,00 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 4. Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” w Kuninie 112 536,00 zł 56 278,00 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 5. Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 1 282 000,00 zł 164 000,00 zł Urząd Marszałkowski
      669 000,00 zł Ministerstwo Sportu
Gmina Goworowo 6. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Brzezińska, gm. Goworowo „ 128 000,00 zł 45 000,00 zł FOGR
Gmina Goworowo 7. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego” – Goworowo 803 000,00 zł 484 516,00 zł „Odnowa i rozwój wsi”, PROW 2007 – 2013
Gmina Goworowo 8. „Budowa oświetlenia ulicznego w Zaorzu” 39 000,00 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 9. Zakup sprzętu dla OSP Czarnowo 36 404,00 zł 25 000,00 zł Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – etap I” 3 147 000,00 zł (kwota dofinan. ze środków gminy
670 000,00 zł)
2 477 000,00 zł
(1 567 000,00 zł dofinansowanie dla Powiatu i
910 000,00 zł powiat ostrołęcki)
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówka)
Gmina Goworowo 11. Gminny konkurs ekologiczny – Eko gmina 6 000,00 zł 5 100,00 zł WFOŚiGW
Gmina Goworowo 12.”Indywidualizacja procesu nauczania” 95 000,00 zł 95 000,00 zł EFS POKL Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Gmina Goworowo 13. „Dziecięca akademia przyszłości” 25 128,00 zł 25 128,00 zł EFS POKL Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Gmina Goworowo 14.Remonty szkół. 217 000,00 zł   Środki własne
GOPS 15.Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo 150 660,00 zł 134 840,70 zł EFS POKL Podziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
GOKSiR 16. Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów” – konkurs na tradycyjną potrawę mazowiecką 4 300,00 zł 1 400,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 17. Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza – konkurs teatralny na zaprezentowanie legendy mazowieckiej 4 500,00 zł 4 200,00 zł Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski
GOKSiR 18. Półkolonie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance 3 300,00 zł 2 800,00 zł Związek Młodzieży Wiejskiej
GOKSiR 19. Przewodnik po najpopularniejszych tradycyjnych ogródkach wiejskich produktem turystycznym LGD „Zaścianek Mazowsza” -współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad” 16 424,00 zł 10 419,00 zł „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
GOKSiR 20. Turniej Dzikich Drużyn – współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny 5 000,00 zł 1 500,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 21. Latający animatorzy kultury- warsztaty z zakresu animacji kultury i badań społecznych 5 000,00 zł 5 000,00 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
GOKSiR 22. Pożyteczne wakacje – współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad” 3 600,00 zł 3 000,00 zł Fundacja Wspomagania Wsi
Gmina Goworowo 23.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I_III szkół podstawowych w gminie Goworowo 94 619,20 zł 89 067,44 zł EFS POKL Poddziałanie 9.1.2
Przedszkole Samorządowe 24. „Otwarte Przedszkole” 4 600,00 zł 4 600,00 zł EFS POKL Działanie 9.1 Podziałanie 9.1.1
Razem:
ROK 2012
ŁĄCZNIE 4 749 568,65 zł
(7 896 568,65 zł – razem z inwestycją powiatową)
2 655 420,00 zł
(5 138 420,00 zł razem z inwestycją powiatową)
 
         
ROK 2013 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo” – etap I budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Czarnowo, Jurgi, Zaorze, Dzbądzek i Kunin 697 023,45 zł 425 014,00 zł „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objęte PROW na lata 2007 – 2013
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap 4 366 579,00 zł.
(całkowita wartość inwestycji;
900 00,000 zł – dofinansowanie ze środków gminy)
3 466 579,00 zł
(dofinansowanie dla Powiatu-
1 556 869,00 zł i
1 909 710,00 zł powiat ostrołęcki )
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Gmina Goworowo 3.Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie. 194 488,13 zł 90 487,00 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 4. „Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Goworowie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie” 155 401,75 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały gm. Goworowo” 146 913,23 zł 55 000,00 zł FOGR
Gmina Goworowo 6.Budowa oświetlenia w Ludwinowie 60 270,00 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 7.Remont (początek) domu nauczyciela w Czarnowie 16 000,00 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 8. „Remont obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w celu likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych” 64 034,86 zł 25 000,00 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Goworowo 9. „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo” 30 913,20 zł 21 075,74 zł „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
Gmina Goworowo 10. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo” 70 831,80 zł 70 831,80 zł Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Gmina Goworowo 11. „Wspinamy się ku szczytom wiedzy”, 133 799 zł. 118 800,00 zł EFS PO KL Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Gmina Goworowo 12. „Moja rodzina jest ekozakręcona” 10 669,67 zł 10 000,00 zł WFOŚiGW
Gmina Goworowo 13.I Przegląd Piosenki Ekologicznej w Goworowie 11 837,65 zł 10 497,00 zł NFOŚiGW
Gmina Goworowo 14. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kaczka” 40 000,00 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 15.Remont budynku pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 100 000,00 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 16. Zakup sprzętu przeciwpożarowego 26 734,00 zł 5 400,00 zł Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
GOKSiR 17. Publikacja „Tradycje kulinarne seniorów” 6 693,66 zł 6693,66 Urząd Marszałkowski
GOKSiR 18. „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów” – konkurs na tradycyjną potrawę mazowiecką, X edycja 5 500,00 zł 500,00 zł Starostwo Powiatowe Prywatni sponsorzy
GOKSiR 19. Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza – XI edycja, konkurs teatralny na zaprezentowanie legendy mazowieckiej 2 000,00 zł 1 000,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 20. Dzień Ziemi – festyn ekologiczny 2 600,00 zł 2 400,00 zł Starostwo Powiatowe MPK Ostrołęka
GOKSiR 21. „Mała rzeka i wielkie możliwości – utworzenie bazy do spływów kajakowych na rzece Orz w celu odkrycia piękna lokalnej przyrody i aktywizacji mieszkańców z terenu LGD „Zaścianek Mazowsza” 21 460,00 zł 15 022,00 zł „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
GOKSiR 22. Świętojańskie granie – Przegląd Zespołów Muzycznych 15 107,73 zł 9 819 zł „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
GOKSiR 23. Quest – Między Ciskiem a Lipianką 5 000,00 zł 5 000,00 zł „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
GOKSiR 24. Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki – GOWOR 40 000,00 zł 40 000,00 zł EFS PO KL
GOKSiR 25. Turniej Dzikich Drużyn współpraca Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny 3 200,00 zł 1 500,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 26. „Akademia każdego wieku 60 +” 8 600,00 zł 8 600,00 zł Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (współpraca z ZMW)
GOKSiR 27. Półkolonie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance 9 660,00 zł 9 660,00 zł ZMW
Gmina Goworowo (GOPS) 28.Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo 210 000,00 zł 187 950,00 zł EFS PO KL Podziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Gmina Goworowo 29. Remonty szkół 149 000,00 zł   Środki własne
Przedszkole Samorządowe 30. „OTWARTE PRZEDSZKOLA”. 4 450,00 zł 4 450,00 zł EFS KL 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1 Podziałanie 9.1.1
Razem:
ROK 2013
ŁĄCZNIE 2 242 188,13 zł
(z inwest. Powiatu
6 608 767,13 zł)
1 129 700,00 zł
( z inwest. Powiatu
4 596 279,00 zł)
 
         
ROK 2014 r.
Realizator projektu Nazwa projektu/ inwestycji Wartość działania/ projektu/ inwestycji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
Gmina Goworowo 1. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki” 523 640,72 zł 285 268,00 zł Działanie 413 Odnowa i rozwój wsi”, PROW 2007 – 2013
Gmina Goworowo 2. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno” 189 849,27 zł 50 000,00 zł Odnowa i rozwój wsi”, PROW 2007 – 2013
Gmina Goworowo 3. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo” – budowa kanalizacji w Wólce Brzezińskiej 297 897,27 zł 181 644,00 zł „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objęte PROW na lata 2007 – 2013
Gmina Goworowo 4. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie” (w trakcie realizacji) 1 622 551,06 zł 852 721,00 zł „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW na lata 2007 – 2013;
Gmina Goworowo 5. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczawinie 119 251,44 zł 59 625,72 zł MEN „Radosna szkoła”
Gmina Goworowo 6. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka poprzez miejscowości Ponikiew Mała – Kaczka – Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz.” (w trakcie realizacji) 1 430 000,00 zł 705 225,00 zł Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (tzw. „schetynówka”).
Gmina Goworowo 7. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Żabin, Jawory Wielkopole 19 680,00 zł (Jawory) 11 070,00 zł ( Żabin)   Środki własne
Gmina Goworowo 8.Przebudowa drogi Lipianka- Damięty – Bobin – etap II 754 897,59 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 9. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki” (w trakcie realizacji) 524 760,15 zł 75 000,00 zł FOGR
Gmina Goworowo 10. Rozbudowa drogi gminnej Grodzisk Mały – Wólka Brzezińska (w trakcie realizacji) 193 903,35 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 11. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Brzezińska (w trakcie realizacji) 179 409,03 zł   Środki własne
Gmina Goworowo 12. Przebudowa drogi powiatowej w Kuninie 1 556 661,00 zł 1 356 661,00 zł MSWiA, Gmina Goworowo
GOKSiR 13. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 600,00 zł 400,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 14. II Goworowskie Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 1 000,00 zł 600,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 15. Interaktywna droga do wiedzy (w trakcie weryfikacji) 10 854,00 zł 7 059,79 zł „Małe projekty” PROW na lata 2007-2013
GOKSiR 16. Dzień Ziemi 3 200,00 zł 2 400,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 17. Promocja historycznych, przyrodniczych oraz kulturowych zasobów obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza” – publikacja (w trakcie realizacji) 11 400,00 zł 9 120,00 zł „Małe projekty” PROW na lata 2007-2013 (współpraca ze Stowarzyszeniem „Sąsiad”
GOKSiR 18. Pieśnią i tańcem o szlachectwie zaścianka (w trakcie realizacji) 38 020,00 zł 25 264,26 zł „Małe projekty” PROW na lata 2007-2013
GOKSiR 19. Aktywnie i zdrowo w gminie Goworowo (w trakcie rozliczenia) 23 283,00 zł 15 344,00 zł PROW na lata 2007-2013 małe projekty
GOKSiR 20. XVIII Festiwal Piosenki Religijnej 2 400,00 zł 1 800,00 zł Powiat Ostrołęcki (współpraca z TPG)
GOKSiR 21. XX Przegląd Zespołów Muzycznych 6 660,00 zł 2 200,00 zł Starosta Ostrołęcki, Sklepy muzyczne Kam-I z Łomży i Gramy z Ostrołęki
GOKSiR 22. Mazowieckie prezentacje kulturalne – Szarłat 2014 14 350,00 zł 4 400,00 zł Powiat Ostrołęcki (współpraca ze Stowarzyszeniem „Sąsiad”)
GOKSiR 23. Półkolonie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance 6 600,00 zł 6 600,00 zł Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie
GOKSiR 24. Patrzę, podziwiam, poznaję, chronię uroki otaczającej nas przyrody 11 235,00 zł 9 935,00 zł WFOŚiGW
GOKSiR 25. Turniej Dzikich Drużyn 2 200,00 zł 2 000,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 26. Powiatowy Turniej Sołectw 2 000,00 zł 1 700,00 zł Starostwo Powiatowe
GOKSiR 27.Pożegnanie lata – Dożynki 2014 15 000,00 zł   Gmina Goworowo (współpraca ze Stowarzyszeniem „Sąsiad”
GOKSiR 28. Tradycje kulinarne seniorów 4 000,00 zł   Starostwo Powiatowe
GOKSiR 29. Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza 2 700,00 zł   Starostwo Powiatowe
Gmina Goworowo (GOPS) 30.Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo Wliczone w 2013 r.    
Gmina Goworowo (GOPS) 31.„Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco -wspierających” Bez kosztów    
Gmina Goworowo (GOPS) 32.Szkolenia nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Bez kosztów    
Gmina Goworowo 33.Wspinamy się ku szczytom wiedzy Środki naliczone w 2013 r.    
Gmina Goworowo 34. Moja przyszłość 98 040,00 zł 98 040,00 zł Urząd Marszałkowski
  inne      
Razem:
ROK 2014
ŁĄCZNIE 5 803 126,84 zł
( z inwestycją powiatową
7 359 787,84 zł)
2 396 346,72 zł
( z inwestycją powiatową
3 753 007,72 zł)
środa, 24-10-2018, 11:08 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 877
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011