Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2020
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
Sesja Rady Gminy

           Zawiadamiam że  na dzień 19 czerwca 2018 r. zwołuję LI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdań rocznych z  wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028.

2) zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,

3)  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach PROW RIT”,

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r.,

5) zmieniająca uchwałę Nr XXX/185/16 Rady Gminy Goworowo w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym Gminy Goworowo zaliczanym do sektora finansów publicznych

6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

7) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.

 1. Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                                               Rafał Iwański

do pobrania:

projekt uchwały absolutorium dla wójta gminy

projekt uchw. w spr zmian w WPF 2018

projekt uchwały. w spr. przyjęcia programu wspierania edukacji

projekt uchwały. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r.

projekt uchw. w spr. zaliczenia dróg do kat. dróg gminnych

projekt uchwały. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

projekt uchwały. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

projekt uchwały. zmieniająca uchwałę Nr XXX.185.18

projekt uchw.zm. w spr. udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Ostrołeckiemu

 

 

 

 

czwartek, 14-06-2018, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 764
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011