- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Sesja Rady Gminy

           Zawiadamiam że  na dzień 19 czerwca 2018 r. zwołuję LI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
  5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdań rocznych z  wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028.

2) zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,

3)  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach PROW RIT”,

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r.,

5) zmieniająca uchwałę Nr XXX/185/16 Rady Gminy Goworowo w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym Gminy Goworowo zaliczanym do sektora finansów publicznych

6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

7) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.

  1. Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017.
  2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  4. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                                               Rafał Iwański

do pobrania:

projekt uchwały absolutorium dla wójta gminy [1]

projekt uchw. w spr zmian w WPF 2018 [2]

projekt uchwały. w spr. przyjęcia programu wspierania edukacji [3]

projekt uchwały. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r. [4]

projekt uchw. w spr. zaliczenia dróg do kat. dróg gminnych [5]

projekt uchwały. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. [6]

projekt uchwały. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. [7]

projekt uchwały. zmieniająca uchwałę Nr XXX.185.18 [8]

projekt uchw.zm. w spr. udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Ostrołeckiemu [9]