Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2020
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
SPRAWOZDANIE

 z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Na podstawie art. 5 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118, ze późń.zm.). Gmina Goworowo przedstawia sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą Rady Gminy Goworowo nr III/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. Program określał cele , zasady i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych. Jedną z ważniejszych form współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi  było powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.

Powierzenie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Suma dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyniosła 12.000,00 zł

Wójt Gminy Goworowo Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone na BIP

i stronie internetowej www.goworowo.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo

W konkursie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Złożona została jedna oferta przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,Sąsiad”, której powierzono realizację w/w zadania publicznego. Oferta spełniała wszelkie wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursu .

Suma udzielonej dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 12.000,00 zł.

Wysokość wkładu własnego organizacji w zakresie realizacji zadania publicznego wyniosła 3.010,00 zł.

W 2015 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.

 

 

Opracowała Ewa Burzycka

 

 

 

 

poniedziałek, 13-06-2016, 12:17 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 843
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011