Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
SPROSTOWANIE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013,
Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
                 Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i     modernizacyjnych w regionie”
na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym
zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.
W ramach ogłoszonego w dniu 22 lutego 2012 roku konkursu nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 z dnia 20 grudnia 2011 roku projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących
grup odbiorców:
– pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (dla typu projektów 1 i 3 wymienionych w Planie działania
dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)
– osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu (dla typu projektu 1 wymienionego w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)
– osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) (dla typu projektu 3 wymienionego w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r.
i dokumentacji konkursowej)
– jednostki samorządu terytorialnego (dla typu projektu 2 wymienionego w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji
konkursowej)
Z uwagi na zapisy Planu działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie uwzględniającego trzeciego typu
operacji, tj. „Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa” wskazanego
w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 z dnia 20 grudnia 2011, grupa odbiorców – przedsiębiorcy,
nie stanowi grupy docelowej dla typów operacji realizowanych w konkursie nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012.
Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:
1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
• szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
• poradnictwo psychologiczne,
• pośrednictwo pracy,
• staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
• subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
• bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
• wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące
finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla
osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
2. badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań
instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.
3. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym
indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 10 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 11 maja 2012 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej,
z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota: 13 000 000,00 PLN,
Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie oraz w Lokalnych Punktach
Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:
801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

środa, 04-04-2012, 09:53 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1124
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011