Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2020
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
Uwaga: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Goworowo od dnia 1 stycznia 2018 r.

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2018 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Goworowo, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Goworowo Uchwałą Nr XXXIX/233/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie prowadzony odbiór:

  • odpadów zbieranych w sposób selektywny (segregowane) – odbywać się będzie  co najmniej 1  raz  w miesiącu w terminach podanych przez odbiorcę odpadów:
  1. odpadów z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych (pojedyncze odpady z tkanin i tekstylia, kartony po sokach,  mleku),
  2. szkła białego i kolorowego,
  3. odpadów z papieru i tektury,
  4. odpadów biodegradowalnych (odpady kuchenne, resztki jedzenia, odpady roślinne, środki higieny osobistej, resztki i obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, worki z odkurzaczy),
  •  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości dostarczają odpady:

–  odpady zielone,

–  przeterminowane leki,

–  zużyte baterie i akumulatory,

–  zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny,

–  chemikalia,

–  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

–  zużyte opony,

–  odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wymienione odpady przyjmowane będą nieodpłatnie w PSZOK przy ulicy Szkolnej 16A w Goworowie, czynnym  w poniedziałek i czwartek w godzinach 730-900 oraz w I i III sobotę miesiąca w godzinach 8:00 –10:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Rada Gminy Goworowo w dniu 8 grudnia 2017r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,jedynie przez część roku. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstw domowych liczących 1 osobę –  15,00 zł,

2) od gospodarstw domowych liczących 2 – osoby lub więcej –  30,00 zł.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstw domowych liczących 1 osobę –  20,00  zł,

2) od gospodarstw domowych liczących 2 – osoby lub więcej –  45,00  zł.

Przyjęte przez Radę Gminy Goworowo stawki opłaty, obowiązującą od 01.01.2018r.

UWAGA !!!

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE POJEMNIKI SŁUŻĄCE DOTYCHCZAS DO SEGREGACJI ODPADÓW ZOSTANĄ ZABRANE PRZEZ FIRMĘ OBSŁUGUJĄCĄ GMINĘ GOWOROWO.

W ZAMIAN FIRMA OBSŁUGUJĄCA WYPOSAŻY NIERUCHOMOŚCI W ODPOWIEDNIE WORKI SŁUŻĄCE DO SEGREGACJI POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW.

 

 

piątek, 15-12-2017, 13:37 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1052
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011