- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

VII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 29 marca 2019 r. zwołuję VII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
  1. Przedstawienie sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Goworowo za rok 2018.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. określenia wzoru deklaracji [1]
załącznik numer 2 do projektu uchwały. [2]

projekt uchw. w spr. ustalenia sieci szkół [3]

projekt uchw. w spr. wyboru metody i ustalenia opłaty za gosp. odp. kom [4]

projekt uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dot. przedm. ZGK [5]