Gmina Goworowo

dziś jest: 21 września 2020
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

W dniu 22 czerwca 2020 r. podczas XXII sesji Rady Gminy Goworowo Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek uzyskał jednogłośnie wotum zaufania, rada udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu stosunkiem głosów za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Rada po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo – Piotrowi Kosiorkowi.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Po udzielonym absolutorium Pan Wójt podziękował radzie za jego udzielenie, podkreślając, że dołoży wszelkich starań by należycie i z rozsądkiem kierować gminą.

Na sesji podjęto również szereg uchwał w sprawach:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030
  • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
  • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2020-2023”,
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2020-2022,
  • nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”,

Kamila Lipka

podinsp. ds. obsługi rady i jej organów

wtorek, 23-06-2020, 13:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 151
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011