- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam, że na dzień 25 września 2014 r. zwołałam XLVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,

d) przyznania dotacji w 2014 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie,

e) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

f) określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,

g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

h) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

i)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury,

j) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.

  1. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  4. Zakończenie obrad XVI sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka