- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

ZAPROSZENIE NA XXII SESJE RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 03 sierpnia 2012 r. zwołałam XXII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00.

Porządek Sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
  4. Wręczenie analizatora wydechu kierownikowi Posterunku Policji w Goworowie.
  5. Podziękowanie Państwu: Magdalenie i Patrickowi Meuwissen,  Murielle i Guy Laclaire za promowanie naszej Gminy poza granicami kraju.
  6. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.

b)      zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego ,

d)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”,

e)      wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 2012 rok.

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  3. Zakończenie obrad XXII Sesji.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka