Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 grilli przy altankach w miejscowościach Goworowo i Lipianka w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23, do dnia 09 kwietnia 2013r. do godz. 10.00. Na kopercie należy umieścić zapis: „Oferta cenowa na wykonanie 2 grilli przy altankach w miejscowościach Goworowo i Lipianka”. Nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 09 kwietnia 2013r.
b) W ofercie należy przedstawić nazwę, adres oraz kontakt telefoniczny Wykonawcy oraz cenę za wykonanie 2 grilli cyfrowo i słownie.
c) Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2013r. oraz udzielić gwarancji na okres minimum jednego roku na wykonane grille.
d) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, podanym w punkcie a), nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu do jej składania.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dwóch grilli wraz z montażem w Lipiance i Goworowie
– bryła z paleniskiem o wymiarach wysokość 107 cm, szerokość 77 cm, długość 104 cm,
– płyta metalowa palenisko 82×65 cm,
– ruszt ze stali nierdzewnej 82×55 cm, zamontowany na stałe,
– prowadnica rusztu- ceownik 68×1,6×1,3cm
– zbrojenie ze stalowego płaskownika 100x6x0,5 cm
– obudowa z cegły klinkierowej na zaprawie do murowania z wykonanymi fugami pomiędzy cegłami,
– bryła z blatem z piaskowca o wymiarach wysokość 71 cm, szerokość 77 cm, długość 65 cm,
– grubość blatu z piaskowca min. 4cm, zaimpregnowany,
– obie bryły połączone razem, posadowione na podstawie z płyty betonowej o grub. 20 cm, podbudowa zagęszczony żwir o grub. 30cm

grill

wymiary grilla

Użyte powyżej zdjęcia i wizualizacje należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi przy zachowaniu nie gorszych niż opisane parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót. Dopuszcza się także odstępstwa w podanych wymiarach o +/- 2%.

3. Informacje dodatkowe

a) Wykonawca zapewnia wykonanie w wyznaczonym terminie i w sposób rzetelny powierzonego mu zadania.
b) Zamawiający wskaże wybranemu Wykonawcy szczegółowe miejsce realizacji usługi.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
f) Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
g) Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Anna Wachowska – koordynator projektu „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo” – tel. 29 7615246.

wtorek, 02-04-2013, 15:14 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2896
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011