Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.19

RI.7010.19.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Brzeźnie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Stan obecny – stacja położona na działce nr 10/72 w obrębie ewidencyjnym Brzeźno PGR. Źródłem wody jest studnia głębinowa o wydajności eksploatacyjnej 62,5 m³/h. Pompa głębinowa bezpośrednio pompuje wodę do sieci.
Sugerowany przez zamawiającego zakres modernizacji:
– należy zaprojektować nowe połączenie studni głębinowej z SUW-em;
– należy zaprojektować zbiornik wyrównawczy o pojemności 50 m³, na poziomie gruntu, obsypany ziemią, zasilany pompą głębinową;
– należy zaprojektować zestaw hydroforowy z pompami poziomymi II stopnia, odpowiedzialny za tłoczenie wody ze zbiornika wyrównawczego do sieci;
– należy przewidzieć regenerację studni głębinowej, wymianę pompy głębinowej oraz złóż filtrów;
– należy zautomatyzować proces technologiczny z możliwością zdalnej kontroli i sterowania.
Modernizacja SUW jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty jest opieką konserwatorską z uwagi na sąsiedztwo zabytkowego pałacu.

Oferent zobowiązany będzie przygotować:
1) projekt budowlany, kompletny pod kątem wystąpienia o pozwolenie na budowę – 5 egz.,
2) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,
3) kosztorys inwestorski– 2 egz.,
4) przedmiar robót – 2 egz.,
5) wersję elektroniczną w/w dokumentów na płycie CD,
6) wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty, niezbędne do kompletności projektu budowlanego.
Projektant będzie pełnił nadzór autorski przez cały okres realizacji robót objętych projektem (bez dodatkowego wynagrodzenia).
Dodatkowe informacje:
1) Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania projektowe;
2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe w poszczególnych branżach;
3) Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane);
4) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
5) Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów);
6) Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze z opisaną z zewnątrz jego zawartością,
7) W cenie zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji np. uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.,
8) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 24 miesięcy od daty jego sporządzenia;
9) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace projektowe na okres 60 miesięcy i zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w projekcie w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie.
Formularz ofertowy należy złożyć do dnia 27 listopada 2015 r., do godz. 10.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.
Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
– 10 % termin wykonania.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 30 dni.

Wójt Gminy Goworowo

Do pobrania:

Formularz ofertowy

czwartek, 19-11-2015, 15:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1104
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011