- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rozeznanie rynku przeprowadza:

Gmina Goworowo

  1. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

REGON: 550668203

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 nowych  komputerów przenośnych, na potrzeby realizacji projektu „Ja w Internecie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wymieniony sprzęt musi spełniać łącznie następujące minimalne wymagania parametrów techniczno-użytkowych:

 

OPIS PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

  1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
  2. Ofertę należy przesłać do 31 lipca 2019r. do godziny 12:00 w formie podpisanego formularza (scanu) ofertowego UG Goworowo ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, bądź na adres mailowy:
  3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Osoba do kontaktów: Sylwia Wilczewska, tel.297615246

 

Termin płatności: Zapłata za zakupiony sprzęt nastąpi do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Gminy Goworowo do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty  Formularz oferty [1]