Gmina Goworowo

dziś jest: 13 sierpnia 2020
Imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza
ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 Wójta Gminy Goworowo z dn.20.07.2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.4 ust.1 pkt 13 i 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1  i art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza się co następuje:

 § 1.

 Dokonuje się rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.  z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych, ogłoszonego  Zarządzeniem Nr  29/2012   Wójta Gminy Goworowo z dnia  6 czerwca 2012 r.  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

 

  1. Środki na dotację  o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2012 w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
  2.  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

 § 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Goworowo i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Goworowie.

  Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2012

                                                 Wójt Gminy Goworowo

                                                 z dnia 20 lipca 2012 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych ogłoszonego

 

Lp. Nazwa zadania Podmiot Kwotadotacji
1. Święto Plonów Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny 12.000,-

 

piątek, 27-07-2012, 13:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 855
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011