Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2020
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 7 sierpnia 2017 r. zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • zmiany uchwały nr XXII/144/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego,
 • zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady Gminy Goworowo z dna 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów,
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
 • pozbawienia drogi kategorii gminnej.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

Projekt Uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Goworowo na 2017 rok

projekt uchw. w spr. pozbawienia drogi kat. gminnej

projekt uchw. w spr. ustalenia liczb punktów sprzedaży napojów alkoholowych

projekt uchw. w spr. zasad wynagradzania nauczycieli

projekt uchw. w spr. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

projekt uchw. w spr. zmian w Statucie ZGK

projekt uchw. w spr. zmian w WPF

projekt uchw. w spr.określenia zasad udzielania i rozmiaru godzin nauczycielom

 

 

środa, 02-08-2017, 14:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 816
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011