Gmina Goworowo

dziś jest: 03 marca 2021
Imieniny: Maryny, Kunegundy, Pakosława
Regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie.

3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest trener środowiskowy, zwany dalej trenerem.

4. Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

1) obiekt jest ogólnodostępny,
2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
3)obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę zał. Nr 1,
4) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
5) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
6) zajęcia na obiekcie organizuje trener (instruktor), bądź nauczyciel wychowania fizycznego.

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

1) jeżeli z wnioskiem do trenera (instruktora) wystąpi określona imiennie grupa liczącą co najmniej 12 osób,
2) nie częściej niż raz w miesiącu,
3) na czas nie dłuższy niż 1,5 h.

3. Podstawowe obowiązki użytkownika:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
2) stosowanie się do poleceń trenera (instruktora),
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) dokonanie wpisu w księdze użytkowników,
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
6) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
2) palenia papierosów,
3) wprowadzania zwierząt,
4) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.
6) niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów, skuterów, motocykli i samochodów osobowych w miejscach nie wyznaczonych do tego celu.

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Trener (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.

2. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w godzinach urzędowania.
Załącznik Nr 1

Harmonogram udostępnienia obiektu do użytku
w okresie 08.10.2012r. do 31.11.2012 r.

 

1. Boiska czynne są przez cały tydzień
2. Planowane zajęcia szkolne dla uczniów od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15:30
3. Ogólnodostępne dla wszystkich chętnych:
od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00
soboty 10:00 – 21:00
niedziele 11:00 – 20:00

Zarządca obiektu zastrzega sobie zmianę godzin otwarcia obiektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 

I. Część ogólna

1. Kompleks boisk jest administrowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie, tel. 029 7614061
2. Obiekt jest czynny w okresie marzec – listopad:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 korzystają
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie pod opieką nauczycieli w ramach planowych zajęć szkolnych.
Boiska dostępne dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych od
poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00
Soboty 10:00 – 21:00
Niedziele 11:00 – 20:00,
3. Dopuszcza się możliwość jednorazowej rezerwacji boiska, terminu i godziny gry po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – (instruktorem) bądź Dyrektorem ZS Nr 1 w Goworowie,
4. Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska (piłkarskie, wielofunkcyjne),
5. Przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania,
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu,
7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
a. palenia papierosów
b. spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających
c. wprowadzania zwierząt
d. przebywania w stanie nietrzeźwym
e. korzystania z boisk w godzinach nocnych
f. zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników kompleksu
g. wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. Wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, przedmiotów palnych
h. poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie (parkowanie w wyznaczonych miejscach)
9. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
10. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi,
11. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

II. Zasady korzystania z boiska

1. Osoby nie zorganizowane korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność we własnym zakresie,
2. Użytkownicy indywidualni i grupy zorganizowane zobowiązani są do rejestracji u trenera (instruktora,
3. Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera(instruktora) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
4. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących,
5. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

III . Odpowiedzialność i kary

1. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń trenera (instruktora), dyrektora szkoły, nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób obsługujących obiekt, mogą być usuwane z terenu obiektu,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty,
3. Za zniszczenia lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu elementów stałych obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich – za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie, rodzice,
4. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wychowania fizycznego (dotyczy zajęć wychowania fizycznego ZS Nr 1 w Goworowie oraz ZSP w Goworowie),
5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu ZS nr 1 w Goworowie nie ponosi odpowiedzialności,
6. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie.

poniedziałek, 22-10-2012, 11:14 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1560
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011