Gmina Goworowo

dziś jest: 18 listopada 2017
Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny
Konkurs! Zbuduj domek dla pszczołowatych i wygraj nagrodę!

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie w ramach organizacji powiatowego festynu z okazji Dnia Ziemi w Lipiance ogłasza konkurs.

Dotyczy wykonania domku dla pszczołowatych z materiałów trwałych, nie ulegających rozkładowi pod wpływem warunków atmosferycznych.  Swój udział trzeba zgłosić do Organizatora. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są 3 nagrody główne oraz 2 wyróżnienia. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem zgodności z regułami Konkursu określonymi w Regulaminie, estetykę, oryginalność, zaprezentowanie pracy – uczestnik musi opowiedzieć o przygotowanym domku.

Nagrody w tym konkursie finansuje Powiat Ostrołęcki.

Poniżej regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

Czekamy na prace uczniów z klas IV-VI z terenu powiatu ostrołęckiego oraz na zgłoszenia szkół do udziału w festynie w Lipiance.

Oto program Dnia Ziemi w Lipiance 27 kwietnia 2017 r.,

start godz. 10:00

 1. Moje doświadczenia z bioróżnorodnością – Jadwiga Farat ze stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi „Sasiad”.
 2. Konkursy i zabawy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
 3. Ekolekcja z Leśniczym – gry edukacyjne Nadleśnictwa Ostrołęka.
 4. Prezentacja firmy MPK Ostrołęka.
 5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrołęce o zdrowiu i higienie.
 6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce – rowerem bezpiecznie pędzę!
 7. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – o bioróżnorodności dużo wie i Wam powie.
 8. Pozytywna pszczoła – mistrz pszczelarstwa Ireneusz Karamuz.
 9. Grupa Motolotniowa „Borawe” * wyląduje pod warunkiem sprzyjającej pogody w tym dniu.
 10. Budujemy domy dla pszczołowatych – rozstrzygnięcie konkursu.
 11. Co wiecie o bioróżnorodności? – GOKSiR pyta!
 12. Wiedza kołem się toczy, Ośmiornica, Labirynty wiedzy, Leśne rekordy.
 13. Gry integracyjne z GOKSiR i KS ORZ  Goworowo.
 14. Ognisko.

*„Co wiecie o bioróżnorodności?” – każda szkoła może wytypować 4 – osobowe zespoły, których zadaniem będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na wylosowane pytania. Największa ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi oznacza zwycięstwo szkoły w quizie. Uwaga! Szkoła Podstawowa w Goworowie może wystawić 2 drużyny ze względu na liczebność uczniów.

* „Budujemy domy dla pszczołowatych” – regulamin konkursu w załączeniu.

Do usłyszenia, do zobaczenia!

regulamin_konkursu dla pszczołowatych

Informacji udziela: Koordynator festynu – Agata Majk

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Szkolna 16a, 07-440 Goworowo, tel. 29 76 15 246, goksirgoworowo@op.pl

 

inf.opr. Agata Majk

wtorek, 18 Kwiecień 2017, 15:42 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 125
INFORMACJA

wtorek, 18 Kwiecień 2017, 08:48 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 90
W dolinie Orza – Bezpłatny Biuletyn Gminy Goworowo – numer 25

Numer 25. – 04.2017

ug-biuletyn25

wtorek, 18 Kwiecień 2017, 07:22 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 113
TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI

 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2017/2018

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo określa Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.

      Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

 Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

04.04.2017 r.
– 18.04.2017 r.

 

04.05.2017 r.
– 17.05.2017 r.

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
20.04.2017 r.
do godz. 1300
18.05.2017 r.
do godz. 1300
3 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
21.04.2017 r.
– 26.04.2017 r.
19.05.2017 r.
– 24.05.2017 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017 r.
do godz. 1300
26.05.2017 r.
do godz. 1300

Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Dzieci 6-letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast od dnia 01 września 2017 roku wszystkie chętne dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są określone w uchwale Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r. ,( uchwała w załączniku jako druk do odczytu).

 1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
 • oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
 • istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów.
 • kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

  Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I  szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

04.04.2017 r.
– 18.04.2017 r.

 

04.05.2017 r.
– 17.05.2017 r.

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
20.04.2017 r.
do godz. 1300
18.05.2017 r.
do godz. 1300
3 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
21.04.2017r.
– 26.04.2017r.
19.05.2017 r.
– 24.05.2017 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017r.
do godz. 1300
26.05.2017 r.
do godz. 1300

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy  szkoły podstawowej, dla której Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w uchwale Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.) którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;, ( uchwała w załączniku jako druk do odczytu)

 • rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek – 5 punktów;
 • wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;
 • kandydat jest objęty kształceniem specjalnym – 3 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 2 punkty;
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której złożył wniosek – 1 punkt.

          Wójt

Małgorzata Maria Kulesza

druk do odczytu – Uchwała Nr XXXIII /201/17

druk do odczytu – Uchwała nr XXXIII/200/17

wtorek, 18 Kwiecień 2017, 07:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 125
PŁOMYK GAZU W GOWOROWIE

ankieta druk do pobrania

wtorek, 18 Kwiecień 2017, 07:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 121
Życzenia ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach

sobota, 15 Kwiecień 2017, 16:00 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 84
Życzenia Wielkanocne

sobota, 15 Kwiecień 2017, 07:02 | autor: Adam Dąbrowski ZS Nr 1 w Goworowie
Liczba odsłon: 89
Kunin – życzenia wielkanocne

piątek, 14 Kwiecień 2017, 21:35 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 105
Życzenia

piątek, 14 Kwiecień 2017, 13:29 | autor: Mateusz Zacharek U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 84
POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

 

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

 

 

 

piątek, 14 Kwiecień 2017, 13:29 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 80
Strona 30 z 297« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011