Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
Przegląd zespołów „Goworowo na Rockowo”

Zapraszamy amatorskie zespoły grające muzykę rockową ( wyłącznie na żywo) do udziału w przeglądzie „Goworowo na Rockowo”.

W związku ze stanem epidemicznym tegoroczna XXV edycja wydarzenia będzie miała odmienną formułę (bez udziału publiczności). Zespoły zgłaszają się na „starych” zasadach, tzn. wypełniają i odsyłają kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Następnie w drodze losowania ustalony zostanie harmonogram występów.

Przegląd odbędzie  się w terminie 4-5 lipca 2020r. w sali muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Zespoły zagrają po 3 utwory. Występy będą nagrywane i udostępniane on-line na fanpage’u GOKSiR.  Oceniać je będzie komisja powołana przez organizatora.

Regulamin i karta zgłoszenia

 Oświadczenie i klauzula

poniedziałek, 08-06-2020, 10:00 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 181
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Zgłoszenie

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego

poniedziałek, 08-06-2020, 08:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 266
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2019 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Goworowo zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Goworowo raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Na najbliższej sesji Rady Gminy w Goworowie, która planowana jest na dzień 22 czerwca 2020 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, Rada Gminy rozpatrzy „Raport o Stanie Gminy”. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będą mogli zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy czyli do 19 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałek 7:00 – 16:30, piątek 7:30 – 14:00). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszeń. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Urzędu. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo
Krystyna Subczyńska

Do pobrania lista poparcia
Do pobrania raport

piątek, 05-06-2020, 09:41 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 227
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo – etap V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goworówek”.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 04-06-2020, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 267
Weź pieniądze na posadzenie lasu – ARiMR

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

czwartek, 04-06-2020, 12:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 195
Wsparcie producentów rolnych

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

czwartek, 04-06-2020, 12:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 152
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 1000  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Kontrola działalności oraz wykorzystania środków finansowych przez Klub Sportowy Orz Goworowo za 2019 rok.
  4. Kontrola rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2019.
  5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
  7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goworowo za 2019 rok.
  8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

czwartek, 04-06-2020, 12:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 147
Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

czwartek, 04-06-2020, 10:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 185
Szkolenia rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

wtorek, 02-06-2020, 15:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 182
Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i – przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków – wypłata świadczenia.

wtorek, 02-06-2020, 14:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 146
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011