Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 15:43 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 808
Z a p r o s z e n i e

Zapraszam dzieci i młodzież na wycieczkę

do Parku Wodnego AQUARIUM i McDonalds

w Ostrołęce.

w dniu 16.08.2012r.(czwartek)  

Koszt wyjazdu na basen to 17zł ,

McDonalds – we własnym zakresie

Godzina wyjazdu do uzgodnienia. Proszę o jak najszybszy kontakt i zapisy.

 

 Zapisy: Karolina Łazicka – 692156178

Anna Kwiatkowska – 661766487

 Agata Majk – 515136617  

                                                                                Pozdrawiamy

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 15:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 651
Konkurs dla rolników i sołtysów „Pracuj bezpiecznie”

Urząd Gminy Goworowo informuje, że w dniu 03 sierpnia 2012 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie sie konkurs wiedzy dla rolników i sołtysów z zakresu:  bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie  pod nazwą  „Pracuj bezpiecznie”.

Konkurs przeprowadzą przedstawiciele KRUS w Ostrołęce.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                Małgorzata Maria Kulesza

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 12:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 660
Wakacje z Kopernikiem i biznesem

Grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z miejscowości Wólka Brzezińska, Grodzisk  Mały, Cisk, Lipianka, Kruszewo i Jawory poznały warszawskie atrakcje turystyczne. Dzięki zaangażowaniu radnych gminy Goworowo i sponsorów, wycieczkowicze doświadczyli mnóstwa wrażeń zwiedzając Centrum Nauki „Kopernik”, ogród botaniczny na dachu biblioteki uniwersyteckiej i park fontann.

 

Organizatorami wyjazdu były Radne Gminy:

Karolina Łazicka,

Anna Kwiatkowska

Agata Majk

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

 

Sponsorami wycieczki edukacyjnej byli:

Anna Sadowska (PHU Bursztyn),

Elżbieta  Romanowska (Piekarnia – Cukiernia),

Wacław Brodzik (Piekarnia),

Dorota Groszyk – Twardziak (Apteka),

Michał Kaczmarczyk (Pradox).

 

            W imieniu Rady Gminy i dzieci serdecznie dziękujemy przedsiębiorcom za uświetnienie akcji wakacyjnej pn. „Biznes spełnia marzenia” oraz Barbarze Kuczyńskiej – KierowniK GOKSiR za pomoc w organizacji wycieczki.

 

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 12:32 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 876
OSTRZEŻENIE Nr 75

 Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.07.2012 do godz. 19:00 dnia 29.07.2012

Przebieg: Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

 

 

piątek, 27 Lipiec 2012, 13:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 669
ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 Wójta Gminy Goworowo z dn.20.07.2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.4 ust.1 pkt 13 i 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1  i art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza się co następuje:

 § 1.

 Dokonuje się rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.  z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych, ogłoszonego  Zarządzeniem Nr  29/2012   Wójta Gminy Goworowo z dnia  6 czerwca 2012 r.  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

 

 1. Środki na dotację  o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2012 w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 2.  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

 § 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Goworowo i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Goworowie.

  Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2012

                                                 Wójt Gminy Goworowo

                                                 z dnia 20 lipca 2012 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych ogłoszonego

 

Lp. Nazwa zadania Podmiot Kwotadotacji
1. Święto Plonów Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny 12.000,-

 

piątek, 27 Lipiec 2012, 13:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 537
INFORMACJA WÓJTA GMINY GOWOROWO


                      Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonej w obrębie Szczawin, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                     Małgorzata Maria Kulesza

 

 

 

piątek, 27 Lipiec 2012, 13:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 575
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 01 sierpnia 2012 r.  o godz. 13.00 w sali nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej a o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzeń będzie omówienie projektów uchwał na sesję.

                                                                                                              Przewodnicząca  Rady

                                                                                                                Karolina Łazicka

 

 

 

 

wtorek, 24 Lipiec 2012, 15:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 717
ZAPROSZENIE NA XXII SESJE RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 03 sierpnia 2012 r. zwołałam XXII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie analizatora wydechu kierownikowi Posterunku Policji w Goworowie.
 5. Podziękowanie Państwu: Magdalenie i Patrickowi Meuwissen,  Murielle i Guy Laclaire za promowanie naszej Gminy poza granicami kraju.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.

b)      zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego ,

d)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”,

e)      wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 2012 rok.

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad XXII Sesji.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

wtorek, 24 Lipiec 2012, 15:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 663
KONKURS
                                                                                  Człowiek – najlepsza inwestycja 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

poniedziałek, 23 Lipiec 2012, 17:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 704
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011