Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Praca dla Asystenta Rodziny!

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze ASYSTENTA RODZINY, które mają doświadczenie w pracy z rodziną i chcą podjąć się tego zadania.

ASYSTENTEM RODZINY MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA POSIADA:

piątek, 15 Czerwiec 2012, 15:47 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 978
ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

 

W dniu 26 czerwca 2012  r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie  odbędzie się XX Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2011 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Goworowo za 2011 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury sportu i Rekreacji w Goworowie za 2011rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2011 rok,

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r,

d) uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo,

e) zasad określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów.

f)  zarządzenia wyborów sołtysa

g)  zarządzenia wyborów sołtysa

h) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

i) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

j) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad IX Sesji.

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady

                                                                                                   Karolina Łazicka

 

 

 

piątek, 15 Czerwiec 2012, 11:53 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 764
Zaproszenie na spotkanie promocyjne.

Zapraszamy na spotkanie promocyjne projektu „Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza”, które odbędzie się w dniu 15-06-2012 r. (piątek)
o godz. 18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Goworowie.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce PPOR Zdzisław Kochanowicz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin:

Czerwin,

   Goworowo,

Troszyn,

                                                             Rzekuń.

Podczas spotkania można będzie zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie oraz uzyskać szczegółowe informacje.

czwartek, 14 Czerwiec 2012, 10:45 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 728
I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie

Niespodziewany telefon, krótka rozmowa, szybka decyzja, dwa dni intensywnej, ale przyjemnej lektury i tak uczniowie klas IV–VI wzięli udział w I Gminnym Konkursie Wiedzy o Sporcie. Celem konkursu było popularyzowanie, propagowanie, upowszechnianie wiedzy o sporcie w zakresie historii polskiego sportu, osiągnięć polskich sportowców. Również aktywizowanie uczniów do zagłębiania wiedzy o sporcie. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie i nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie. Przebieg konkursu był dwuetapowy: I etap – eliminacje wewnątrzszkolne, II etap – eliminacje międzyszkolne, przeprowadzone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie. Po podliczeniu punktów okazało się, iż zwycięsko z rywalizacji wyszli reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.

czwartek, 14 Czerwiec 2012, 09:14 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 862
ZAPROSZENIE

              

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe na

„XIX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym” w Szepietowie.

               Na wystawie będzie można również obejrzeć maszyny rolnicze.

Wyjazd autokarem odbędzie się 23.06.2012 (sobota)

Koszt wyjazdu uzależniony będzie od ilości uczestników.

Informacje i zapisy pod numerem tel. 297600369- osoba do kontaktu Iwona Białobrzeska

środa, 13 Czerwiec 2012, 09:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 649
I Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Goworowo

środa, 13 Czerwiec 2012, 09:15 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 965
Konkurs Ruchu Drogowego

Szkoła Podstawowa w Pasiekach przystąpiła do konkursu WORD i Tygodnika Ostrołęckiego, w którym uczniowie mogą wygrać rower. W dniu 11 czerwca odwiedzili nas przedstawiciele WORD Radia Oko i Tygodnika Ostrołęckiego i odbyło się losowanie roweru oraz nagród pocieszenia. Spośród 59 kuponów nagrodę główną wylosował kupon złożony przez ucznia klasy „0”  – Daniel Podolak. Nagrody pocieszenia w postaci kasków i lampek rowerowych wylosowali:

środa, 13 Czerwiec 2012, 08:38 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 811
INFORMACJA WÓJTA GMINY GOWOROWO

                  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonej w obrębie Ponikiew Duża, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

wtorek, 12 Czerwiec 2012, 14:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 666
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

W dniu 19 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia

 1. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika GOPS.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                                    Rafał Iwański

poniedziałek, 11 Czerwiec 2012, 14:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 709
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

W dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Temat posiedzenia:

 1. Analiza pozyskiwania funduszy z zewnątrz za 2011 rok.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                 Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 11 Czerwiec 2012, 14:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 748
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011