Gmina Goworowo

dziś jest: 13 lipca 2020
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
Kunin – spotkanie z Policjantem.

Niezmiernie ważnym aspektem w wychowaniu, edukacji dziecka, jest kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w zabawach i w kontaktach z obcymi osobami lub zwierzętami. Odwiedziny funkcjonariusza policji w szkole sprzyjają zwróceniu uwagi dzieci na tego typu zagadnienia.

28 lutego 2013r., w ramach realizacji założeń Szkolnego Programu Profilaktyki, naszą szkołę odwiedził st. sierż. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce. Spotkanie miało na celu przybliżenie pracy policjanta i uwrażliwienie dzieci na zagrożenia występujące w drodze do szkoły oraz przestępstwa popełniane z użyciem mediów.

środa, 06-03-2013, 22:55 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1459
NABÓR WNIOSKÓW – PROJEKT W RAMACH PRIORYTETU VIII „REGIONALNE KADRY GOSPODARKI”
                                                                            Człowiek – najlepsza inwestycja

MAZOWSZE 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe

 Typ projektu do realizacji w ramach konkursu:

 1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

– szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a),

– poradnictwo psychologiczne (b),

– pośrednictwo pracy (c),

– staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d),

– subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e)

– bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów (f):

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,

c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

– jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (g).

 Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 5 marca 2013 r. do 3 kwietnia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie lub w jednym z Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 3 kwietnia 2013 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota

14 338 947,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków  w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 PASEK MAZOWSZE

  Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

środa, 06-03-2013, 13:56 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 885
ZAPROSZENIE NA VII MŁODZIEŻOWE TARGI EDUKACJI I PRACY

                              Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

                       Filia w Ostrołęce

 

              Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce

                                                               zapraszają

      uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców oraz osoby zainteresowane na

                       VII Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy

                          14 marca 2013 roku w godz. 10.30 – 13.30

 W Hali Sportowo- Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce,  ul.Traugutta 1

W programie:

Prezentacja oferty edukacyjnej szkół wyższych i policealnych , usług instytucji rynku pracy, ofert pracy.

 

 

 

poniedziałek, 04-03-2013, 14:56 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 866
Kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

20 lat wfosigwZarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013 r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W ramach powyższego kalendarium zaplanowano poniższe nabory wniosków dla osób indywidualnych:

  1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 7.500zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000zł dla przepustowości 5-7,5m3/d) – rozpoczęcie naboru 15 marca 2013 r.
  2. Program ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 20.000,00 zł) – rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci, budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni, likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek). W przypadku zadań polegających na zastosowaniu źródła ciepła o wyższej sprawności realizowanych przez osoby fizyczne moc instalowanego pieca nie może przekroczyć 35 kW – rozpoczęcie naboru 1 kwietnia 2013 r.
  3. Program zakupu i montażu kolektorów słonecznych – możliwość uzyskania do 45% dotacji (maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zadania 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów nie więcej niż 15.000 zł) – nabór wniosków rozpoczął się 4 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. powyższych programów, druki wniosków, wykaz załączników znajdują się na stronie internetowej Funduszu:

www.wfosigw.pl

 

Informacji udziela również:

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce,
ul. Piłsudskiego 38 (pok. 119-121),
07-410 Ostrołęka,
tel./fax: 29 760 83 50, 29 760 03 32,
e-mail: ostroleka@wfosigw.pl
pon. – pt. 7:30 – 15:30

czwartek, 28-02-2013, 10:12 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 985
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że dnia 25 lutego 2013 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 i będzie trwał do 6 marca 2013 r. do godziny 1300.

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić kartę uwag, która zamieszczona jest poniżej a następnie przesłać ją na adres e-mailowylgdzascianekmazowsza@wp.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 07-405 Troszyn, ul. Polna 15, bądź złożyć osobiście.

Istnieje również możliwość skorzystania  z punktu informacyjno-konsultacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. W punkcie tym można będzie zapoznać się z projektem aktualizacji LSR, uzyskać wszelkie informacje oraz wyjaśnienia na temat zmian wprowadzonych w LSR oraz zgłosić swoje wnioski, uwagi czy postulaty dotyczące konsultowanego dokumentu. Przed przybyciem do biura prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 297 671 825 .

Informujemy, że 27 lutego 2013 roku odbędą się również konsultacje w Urzędzie Gminy Goworowo w godzinach 11:30 – 13:30
Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaprezentowania swoich opinii nt aktualizacji LSR.
Uwagi, które nie wpłyną do siedziby LGD w określonym terminie, bądź nie zostaną przedstawione na karcie uwag, nie będą uwzględniane.
Projekt zmian LSR [POBIERZ]
Karta uwag [POBIERZ]

 

wtorek, 26-02-2013, 09:13 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 981
Wręczenie nagród w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”

25 lutego 2013 podczas XXXI Sesji Rady Gminy Goworowo odbyło się wręczenie nagród w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. Komisja w składzie:

 

 

 

 

 

 

  • Ewa Burzycka – pracownik Urzędu Gminy Goworowo
  • Stanisław Wojciechowicz – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie
  • Tadeusz Warszawin – vice prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie
  • ks. Józef Kacperski – vice prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie
  •  Adam Grabowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasiekach

wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

poniedziałek, 25-02-2013, 13:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 3296
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPARCIA NASZEGO CHOREGO PRZEDSZKOLAKA

Ala ma obecnie 5 lat. Dwa lata temu miała przeszczep wątroby. Aby zmniejszyć ryzyko odrzucenia wątroby konieczne są systematyczne wizyty u lekarza i określenie czynności nowej wątroby oraz innych narządów, a także przyjmowania określonych dawek leków. Leczenie po przeszczepie trwa całe życie. Ala mimo tego co przeszła jest bardzo pogodnym i wesołym dzieckiem. Chcielibyśmy aby w przyszłości mogła funkcjonować jak inne zdrowe dzieci.

ROZLICZAJĄC  SWÓJ   ROCZNY DOCHÓD   PROSIMY

O ODPISANIE 1% PODATKU  NA  POMOC  DLA  ALICJI.

 

WYSTARCZY WPISAĆ NR KRS 0000037904 POMOC DLA ALICJI KURAK 13265.

 

ZA OKAZANE WSPARCIE

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

piątek, 22-02-2013, 13:40 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1064
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

porządek posiedzenia;

1. Omówienie projektów uchwał:

a)  opłaty targowej,

b)  przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie,

c) przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

 

piątek, 22-02-2013, 07:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 915

clip_image002 

Masz pomysł na biznes internetowy – sięgnij po dotacje !!!

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach naboru można pozyskać dotację na poziomie 500 000 zł na realizacje biznesowych pomysłów. Nabór potrwa do 1 marca 2013 roku.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dotacje w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

O dotacje w 2013 roku w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

1. nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

•uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

•rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

2. po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

•uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

•rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

 

Limit dostępnych środków wynosi 385 635 294,00 EUR.

 

Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

czwartek, 21-02-2013, 15:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 923
Kruszewo – dla mnie, dla turysty idealne fot. Majk Agata
czwartek, 21-02-2013, 14:45 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1782
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011