Gmina Goworowo

dziś jest: 16 kwietnia 2021
Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
Wakacje z Kopernikiem i biznesem

Grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z miejscowości Wólka Brzezińska, Grodzisk  Mały, Cisk, Lipianka, Kruszewo i Jawory poznały warszawskie atrakcje turystyczne. Dzięki zaangażowaniu radnych gminy Goworowo i sponsorów, wycieczkowicze doświadczyli mnóstwa wrażeń zwiedzając Centrum Nauki „Kopernik”, ogród botaniczny na dachu biblioteki uniwersyteckiej i park fontann.

 

Organizatorami wyjazdu były Radne Gminy:

Karolina Łazicka,

Anna Kwiatkowska

Agata Majk

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

 

Sponsorami wycieczki edukacyjnej byli:

Anna Sadowska (PHU Bursztyn),

Elżbieta  Romanowska (Piekarnia – Cukiernia),

Wacław Brodzik (Piekarnia),

Dorota Groszyk – Twardziak (Apteka),

Michał Kaczmarczyk (Pradox).

 

            W imieniu Rady Gminy i dzieci serdecznie dziękujemy przedsiębiorcom za uświetnienie akcji wakacyjnej pn. „Biznes spełnia marzenia” oraz Barbarze Kuczyńskiej – KierowniK GOKSiR za pomoc w organizacji wycieczki.

 

poniedziałek, 30-07-2012, 12:32 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1296
OSTRZEŻENIE Nr 75

 Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.07.2012 do godz. 19:00 dnia 29.07.2012

Przebieg: Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

 

 

piątek, 27-07-2012, 13:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1027
ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 Wójta Gminy Goworowo z dn.20.07.2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.4 ust.1 pkt 13 i 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1  i art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza się co następuje:

 § 1.

 Dokonuje się rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.  z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych, ogłoszonego  Zarządzeniem Nr  29/2012   Wójta Gminy Goworowo z dnia  6 czerwca 2012 r.  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

 

 1. Środki na dotację  o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2012 w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 2.  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

 § 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Goworowo i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Goworowie.

  Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2012

                                                 Wójt Gminy Goworowo

                                                 z dnia 20 lipca 2012 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych ogłoszonego

 

Lp. Nazwa zadania Podmiot Kwotadotacji
1. Święto Plonów Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny 12.000,-

 

piątek, 27-07-2012, 13:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 952
INFORMACJA WÓJTA GMINY GOWOROWO


                      Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonej w obrębie Szczawin, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                     Małgorzata Maria Kulesza

 

 

 

piątek, 27-07-2012, 13:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 988
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 01 sierpnia 2012 r.  o godz. 13.00 w sali nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej a o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzeń będzie omówienie projektów uchwał na sesję.

                                                                                                              Przewodnicząca  Rady

                                                                                                                Karolina Łazicka

 

 

 

 

wtorek, 24-07-2012, 15:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1245
ZAPROSZENIE NA XXII SESJE RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 03 sierpnia 2012 r. zwołałam XXII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie analizatora wydechu kierownikowi Posterunku Policji w Goworowie.
 5. Podziękowanie Państwu: Magdalenie i Patrickowi Meuwissen,  Murielle i Guy Laclaire za promowanie naszej Gminy poza granicami kraju.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.

b)      zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego ,

d)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”,

e)      wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 2012 rok.

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad XXII Sesji.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

wtorek, 24-07-2012, 15:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1206
KONKURS
                                                                                  Człowiek – najlepsza inwestycja 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

poniedziałek, 23-07-2012, 17:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1255
„Europa w moim regionie”

Jeśli zauważyłeś w swoim regionie lub w innym europejskim miejscu inwestycję zrealizowaną dzięki wsparciu z unijnych funduszy regionalnych – zrób jej zdjęcie i weź udział w konkursie fotograficznym „Europa w moim regionie”. Do wygrania jest 1000 Euro oraz wycieczka do Brukseli dla dwóch osób. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska.

Konkurs prowadzony jest na stronie Komisji Europejskiej na Facebooku. Oglądając i oceniając nadsyłane zdjęcia, mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli poznać inwestycje realizowane z unijnych funduszy regionalnych w całej Europie. To ogromna szansa na promocję naszego regionu!

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zrobić zdjęcie inwestycji zawierające dowód finansowania z unijnych funduszy regionalnych (np. billboard, znak, tablica itp., z flagą UE oraz informacją o finansowaniu)i zamieścić je na stronie Europe in my region na Facebooku. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:

 • „Mój projekt”, skierowanej do organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych Unii Europejskiej (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności);
 • „Naoczny świadek”, skierowanej do wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, którzy zauważyli jakiś projekt w swoim regionie lub podczas zwiedzania innych miejsc.

W każdej z kategorii zostanie wybranych dwóch zwycięzców. Pierwszego wybiorą użytkownicy portalu, drugiego – spośród najpopularniejszych zgłoszeń – wyłoni specjalne jury. Zdjęcia będą oceniane pod względem jakości estetycznej, kreatywności i związków z polityką regionalną UE.

Więcej informacji na koncie @EU_Regional na Twitterze oraz na stronie KE na Facebookuhttps://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573

 

piątek, 20-07-2012, 13:19 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1182
OSTRZEŻENIE Nr 74

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 19.07.2012 do godz. 23:00 dnia 19.07.2012

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie  do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 km/h do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Dyżurny synoptyk: Jakub Gawron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

czwartek, 19-07-2012, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1102
KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pt. „KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. Konkurs realizowany jest w ramach Biuletynu RPO WM 2007-2013 „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza”.

czwartek, 19-07-2012, 10:06 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1394
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011