Gmina Goworowo

dziś jest: 16 kwietnia 2021
Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
OTWARTE PRZEDSZKOLE

   ProjektOtwarte Przedszkola”

Otwarte Przedszkola to propozycja działań dydaktyczno-wychowawczych, które rozwijając umiejętności dzieci, otwierają ich możliwości na przyszłe sukcesy szkolne.

To innowacyjna oferta edukacyjna skierowana do rodziców, by pełniej i aktywniej  uczestniczyli  w procesie wszechstronnego wspierania rozwoju swoich dzieci.

 

W Przedszkolu Samorządowym w Goworowie realizowany jest projekt „Otwarte Przedszkola”, którego głównym celem jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach i wsiach Mazowsza. Jest to projekt systemowy realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet IX: Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Człowiek – najlepsza inwestycja!)

Projekt realizowany jest od września 2011r. – czerwca 2013r.

 

Myślą przewodnią projektu „Otwarte Przedszkola” jest wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na Mazowszu, która wychodziłaby naprzeciw potrzebom dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców, realizując innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka.

 

Najważniejszym zadaniem Projektu było zorganizowanie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla dzieci wspierających ich rozwój psychomotoryczny. Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie odbywają się według podanego harmonogramu, 1 raz w tygodniu po 60 minut, (co drugi tydzień w grupie młodszej zajęcia trwają 90 min.)  poza godzinami realizacji podstawy programowej. Zajęcia są realizowane w 3 grupach po 12 osób opartych na wybranych elementach programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się”.

W ramach projektu przedszkole zostało doposażone w niezbędne pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wychowania przedszkolnego zostali w tym zakresie przeszkoleni. Wsparcie otrzymają również rodzice w formie kwartalnych spotkań. Wszyscy dorośli beneficjenci będą mogli korzystać ze stałej opieki merytoryczno – organizacyjnej

w formie konsultacji grupowych i indywidualnych.

 

Projekt ma przynieść trwałe efekty w postaci:

 

 • Ø  bezpośredniego wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat z terenów woj. mazowieckiego.
 • podniesienia kompetencji zawodowych  nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • wypracowania modelowego systemu wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców  

poprzez różnorodność oferty edukacyjnej.

 

Strona projektu: http://www.otwarteprzedszkola.pl

 

wtorek, 24-04-2012, 15:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1236
Informacja

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że wykonano opracowanie pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim . Raport za 2011″oraz inne publikacje które są umieszczone na stronie internetowej WIOŚ pod adresem www.wios.warszawa.pl

wtorek, 24-04-2012, 14:58 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1050
Zostań sternikiem motorowodnym

Aby zdobyć patent sternika motorowodnego należy spełnić następujące warunki:

 • być uczniem lub studentem? … czyli w wieku 15 – 25 lat
 • zamieszkiwać gminy: Goworowo, Troszyn, Czerwin, Rzekuń,
 • wziąć udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
 • zdać egzamin

wtorek, 24-04-2012, 11:02 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1065
XVI Festiwal Piosenki Religijnej w Goworowie

poniedziałek, 23-04-2012, 13:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1653
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE – ZOSTAŃ RATOWNIKIEM WODNYM

poniedziałek, 23-04-2012, 10:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1194
KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W ROLNICTWIE

 

 

Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

poniedziałek, 23-04-2012, 08:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1178
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

To temat spotkania szkoleniowego, które odbyło się w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.  Podczas spotkania pracownik Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” zapoznał uczestników z założeniami programu dotacyjnego, na jakie rodzaje zadań można otrzymać dofinansowanie i co jest misją programu. Przedstawiciele grup młodzieżowych skonsultowali swoje pomysły.

piątek, 20-04-2012, 15:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1160
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W  dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów  na sesję.

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Karolina Łazicka

piątek, 20-04-2012, 09:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1093
Rozmowy kwalifikacyjne

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 25.04.2012 r. o godz.13:00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze Asystenta rodziny. Osoby zainteresowane prosimy o przybycie oraz opracowanie własnej wizji realizacji tego zadania oraz o zapoznanie się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887).

środa, 18-04-2012, 20:38 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 1186
ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

c) powołania skarbnika gminy,

d) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019”

e) zgody

f) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 -2015.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz na temat projektu „Europa dla mieszkańców” – możliwość przystąpienia do programu cittaslow.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie obrad XIX sesji.

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

 

środa, 18-04-2012, 15:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1231
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011