Gmina Goworowo

dziś jest: 23 października 2021
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
p-04 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Stanowisko
Gospodarka gruntami i zagospodarowanie przestrzenne, pokój nr 17 , I piętro.

Wymagane dokumenty

  1.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy .
  1. 2.Kopia mapy zasadniczej z określeniem terenu objętego wnioskiem w skali 1 : 500 lub

 

  1 : 1000 – 2 egz..
  3.Koncepcja architektoniczna.
  4.Koncepcja zagospodarowania działki .
  5.Umowa stwierdzająca, że istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla projektowanej inwestycji, zawarte między właściwą jednostką ( właścicielem sieci) a inwestorem .
  6.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – art.71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227).
  7.Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty

1. Opłata skarbowa w wysokości 598 zł. – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
2. Zwalnia się od opłaty skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 23

Termin załatwienia;

-bez zbędnej zwłoki,
-załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w sekretariacie tut. Urzędu.

Podstawa prawna

-art. 4 ust.2, pkt. 2, art. 59 ust. 1 , art. 60, art. 61 ust. 1, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.),
-art.71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (D.U.Nr 199, poz. 1227),
-ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635),
-art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Wniosek do pobrania

Wniosek-o-wyd.dec_.o-war.zab_.-nowy-lipiec-2014-3

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011