Gmina Goworowo

dziś jest: 23 października 2021
Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
p-06 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stanowisko
inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska, pokój nr 11 , I piętro.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.,/li>
 • Kopia mapy zasadniczej z określeniem terenu objętego wnioskiem.
 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.
 • Umowa stwierdzająca, że istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla projektowanej inwestycji, zawarte między właściwą jednostką ( właścicielem sieci) a inwestorem .
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – art.71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (D.U.Nr 199, poz. 1227).
 • Dowód opłaty skarbowej.
 • OpłatyOpłata skarbowa w wysokości 107 zł. – za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

  Miejsce złożenia wniosku

  Kancelaria – I piętro
  Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
  Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 23

  Termin załatwienia;

  -bez zbędnej zwłoki,
  -załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo,
  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w sekretariacie tut. Urzędu.

  Podstawa prawna

  -art. 4, ust.2, pkt. 1, art. 50, ust. 1 i 4 , art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 51 ust. 3, art. 52 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.),
  -art.71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (D.U.Nr 199, poz. 1227),
  -ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635),
  -art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

  Wniosek do pobrania

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011