- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

p-47 Wydanie dowodu osobistego

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 , parter.

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania)

Wniosek o dowód osobisty (POBIERZ) [1]

2. Załączniki:
– dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

-osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy,

-dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

-dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (zgodnie ze wzorem stosowanym przez wspólnotę wyznaniową),

-odpis skrócony aktu urodzenia ( dla osób urodzonych poza gminą Goworowo, które nie wstępowały w związek małżeński),
-odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku(jeżeli akt małżeństwa był sporządzony poza gminą Goworowo),

Do wniosku nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane osobowe nie uległy zmianie od czasu wydania poprzedniego dowodu osobistego.
-dowód osobisty – w przypadku wymiany.

Opłaty
Nie podlega opłacie

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy Goworowo-parter,pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 7614066 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;
Do miesiąca od dnia złożenia niezbędnych dokumentów – w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo – odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta – pokój nr 23.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 653 ze zmianami).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany,zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2009r. nr 47,poz. 384)